KLIK HIER om deze pagina te bewaren
Persoonlijke visie
12 jaar geleden riep de politiek: "minder regels en minder bureaucratie voor de zelfstandige ondernemer en ZZPer"
Vanaf 2005 is de wet koop op afstand 4x gewijzigd, de bedenktijd was 5 dagen, toen 7 dagen daarna 10 werkdagen en inmiddels is het 14 kalenderdagen
En het is heel spijtig om te constateren, maar een aantal consumenten probeert regelmatig de 14 dagen in hun voordeel op te rekken naar een langere periode
Nederland staat inmiddels bol van de wetten en regels en elk jaar veranderen wetten en regelgeving of komen er weer nieuwe regels bij.
Bij de overheden onderling, ontstaat er verschil interpretatie van de wetten en regelgeving en dit zorgt regelmatig voor onduidelijkheid.
Door de interpretatie van wetten en regels en iedere afdeling of hotemetoot er zijn eigen sausje over heen wil gieten,
is het voor ondernemers verrekte lastig of wordt het je door de zelfde overheden verrekte lastig gemaakt, om van alle regels op de hoogte blijven.
Ook een veel gehoorde kreet en een nieuw verdien model van onze overheid is de boete, meer boetes, hoge boetes en nog veel meer en vooral nog hogere boetes
Als ondernemer moet je tegenwoordig ook nog een jurist zijn om al de veranderingen nog bij te kunnen houden en dit zorgt voor veel administratieve druk
Het doel van deze regels lijkt te zijn, om het vrije ondernemerschap in Nederland te ontmoedigen of om boetes uit te delen, want boetes zijn het nieuwe verdien model van de overheid
Zodra de overheid zich gaat bemoeien met het vrije ondernemerschap, gaat het linksom of rechtsom altijd geld kosten. Dat is het begin van het einde ook voor u als de consument
want u als consument ziet in de winkelstraten en op internet alleen nog winkels met de zelfde naam en daardoor heeft u als consument steeds minder keuze voor de beste prijs.
Als consument zal u, in de vorm van hogere prijzen, de rekening gaan betalen en dan heeft u (weer) een reden om te mopperen op de ondernemers
want uw boodschappen en uw aankopen worden op dat moment veel duurder. Ondersteun daarom de zelfstandige ondernemers, de kruidenier, de slager of de bakker.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond
dit alles in het kader van de Coördinatie groep Zelfregulerings overleg (CZ) van de SER Sociaal- Economische Raad
Deze voorwaarden treden in werking op de door consumentenbond genoemde datum
Algemene Voorwaarden voor alle Nederlandse webwinkels
In deze algemene voorwaarden staan een aantal basisregels voor ons als webwinkel en ook voor u als consument.
en proberen wij duidelijkheid te creeren en voorkomen we misverstanden, eindeloze discussies en/of onnodig gemopper
Met 2x keurmerken en HTTPS:// beveiliging certificaat
KLIK op het logo of op het certificaat
KLIK  inzage goedkeuring ons keurmerk bij CONSUMENTENBOND
KLIK  inzage goedkeuring ons keurmerk bij SER Sociaal Economische Raad
Vanaf Juni 2014 zijn al onze product verpakking en/of dozen voorzien van een aankoop verzegeling
Algemene Voorwaarden voor Nederlandse winkel keurmerken
uitsluitend van toepassing bij aankopen in onze webwinkels door consumenten / partikulieren
wie zijn wij
 Cederstraat 2192404VJ Alphen aan den Rijn Zuid-Holland Nederland
Telefoonnummer: 071-7110253 
Telefoon : 08.00 - 08.30 uur
Email adres: help{at}ewkshop
KvK-nummer: 28107607
BTW-identificatienummer: NL1169901XB01
Bankrekeningnummer (IBAN): NL16KNAB0256685673
Inhoudsopgave ..................................................................... 1
Artikel 1 Definities .................................................................................................................................... 2
Artikel 2 Onze identiteit ............................................................................................................................ 2
Artikel 3 Toepasselijkheid ......................................................................................................................... 2
Artikel 4 Informatie ................................................................................................................................... 3
Artikel 5 Bevestiging en beveiliging .......................................................................................................... 3
Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten .............................................................................. 4
Artikel 7 Herroepingsrecht bij leveringvan diensten en digitale inhoud die niet opnmateriële
drager is geleverd ..................................................................................................................................... 4
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht ........................................................................................................ 4
Artikel 9 Ontbinding door herroeping ........................................................................................................ 5
Artikel 10 De prijs ...................................................................................................................................... 6
Artikel 11 Conformiteit en garantie ............................................................................................................ 6
Artikel 12 Levering en uitvoering ............................................................................................................... 6
Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur ....................................................................... 7
Artikel 14 Betaling ...................................................................................................................................... 7
Artikel 15 Klachtenregeling ........................................................................................................................ 8
Artikel 16 Geschillen ................................................................................................................................... 8
Artikel 17 Nakomingsgarantie ....................................................................................... 9
Artikel 18 Intellectueel eigendom ............................................................................................................... 9
Artikel 19 Persoonsgegevens ...................................................................................................................... 9
Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter ..................................................................................... 9
Artikel 21 Links .......................................................................................................................................... 10
Artikel 22 Uw gegevens ............................................................................................................................. 10
Artikel 23 Aanvullende of afwijkende bepalingen ...................................................................................... 10
Artikel 24 Wijzigingen Algemene Voorwaarden ......................................................................................... 10


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
1.
Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; in dit geval de webwinkel waar u de aankoop heeft gedaan.
2.
U: dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons.
3.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) 
voor de verkoop van een product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, 
bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.
4.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; 
bijvoorbeeld telefoon of internet.
5.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
6.
Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
7.
Dag: kalenderdag.
8.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.
9.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde
reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.
10.
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden


Artikel 3 Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en ons.
2.
Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand afsluit. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
is aangegeven waar en hoe u de algemene voorwaarden bij ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo snel mogelijk gratis toe.
3.
Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- 
deze algemene voorwaarden elektronisch aan u beschikbaar stellen. 
Dit doen wij dan op een manier waarop u deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan, geven wij aan waar en hoe u deze
algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel mogelijk gratis elektronisch toe
4.
Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. 
Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is


Artikel 4 Informatie
1.
Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen, 
bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale inhoud
die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:
1.
de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleveringskosten;
2.
de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
3.
of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
4.
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
5.
de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
6.
de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief;
7.
de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen op de hoogte raakt, net als de wijze waarop u
 deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
8.
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
9.
de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop u deze gedragscodes elektronisch kan bekijken;
10.
de manier waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en
11.
de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie.
2.
Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende informatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat u deze makkelijk kan opslaan op een
duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick):
a.
ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen;
b.
of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u hiervan gebruik kan maken;
c.
informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d.
de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft gekregen;
e.
de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f.
als u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
3.
Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering.


Artikel 5 Bevestiging en beveiliging
1.
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9).
2.
Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.
3.
Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. 
Wij mogen bijvoorbeeld bekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. 
Wanneer wij goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw bestelling of aanvraag
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.


Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen.
1.
De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a.
als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer
wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben get informeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel
heeft ontvangen;
c.
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft
ontvangen.
2.
Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
3.
Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Dat betekent dat u het product alleen uitpakt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden.
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde toebehoren 
en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug. 
Wij informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
4.
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending.
5.
Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld.
Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. 
Wij betalen u terug op het tijdstip dat als eerste valt.


Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd
1.
Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen. 
De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de overeenkomst aangaat. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.
2.
Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
3.
Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.


Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten vermelden. Het gaat om:
1.
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen 
zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2.
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling verstaan wij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan u aanbieden, 
terwijl u persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, 
diensten en/of digitale inhoud te kopen;
3.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
4
a.
de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en
b.
u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben
uitgevoerd;
4.
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat en anders is dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5.
Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
6.
Overeenkomsten over vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat;
7.
Volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, 
of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8.
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11.
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, 
en waarvan de werkelijkewaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
12.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken;
13.
Losse kranten en tijdschriften met uitzondering van abonnementen hierop;
14.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a.
de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
b.
u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht hiermee verliest.


Artikel 9 Ontbinding door herroeping
1.
U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog niet heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, 
artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 8
voor mogelijke uitzonderingen).
2.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan door middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
3.
Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging. 
4.
Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
5.
U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft
niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuur termijn in elk geval in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.
U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
8.
U betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor
terugsturen niet te betalen.
9.
Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdens de bedenktijd, 
bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de dienst dat wij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige uitvoering van de dienst.
10.
U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
5
a.
wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of;
b.
u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
11.
U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, als:.
a.
u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; .
b.
u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of .
c.
wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen..
12.
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. .
13.
Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .
14.
Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 De prijs
1.
Wij mogen de prijs van de aangeboden dienst of het product tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhogen, behalve als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.
In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, 
met variabele prijzen aanbieden. Wij vermelden dan bij het aanbod deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3.
Wij mogen de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.
Wij mogen de prijs vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen verhogen als wij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bedongen hebben en:
a.
de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.
u de overeenkomst op kan zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. Alle prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 11 Conformiteit en garantie
1.
Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke 
eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons hebt afgesproken.
2.
Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantie regeling aanbieden. Deze regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming 
van onze verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 12 Levering en uitvoering
1.
Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.
Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft.
3.
Wij voeren geaccepteerde bestellingen met spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een bestelling niet of
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand na het
6
plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.
In geval van ontbinding op grond van het vorige lid betalen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terug.
5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is afgesproken.


Artikel 13 Duur transacties: opzegging, verlenging en duur
Opzegging:
1.
U kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn
van maximaal één maand.
2.
U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen 
 opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
3.
U kunt de overeenkomsten uit lid 1 en 2 van dit artikel:
-
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
-
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als u de overeenkomst bent aangegaan;
-
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als wij voor onszelf hebben aangegeven.
Verlenging:
4.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.
5.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd en die gaat over duurtransacties van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor
een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als u deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd 
als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden wanneer het gaat om een overeenkomst voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, die minder dan eenmaal per
maand worden bezorgd.
7.
Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend
voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8.
Als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, mag u na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
verzetten tegen het opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur.


Artikel 14 Betaling
1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u de verschuldigde bedragen betalen binnen 14 dagen vanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. 
In het geval dat verschillende producten uit één bestelling op verschillende momenten worden bezorgd, begint de betaaltermijn na bezorging van het laatste product. 
In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, moet u betalen binnen 14 dagen nadat u onze bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Als u geen bedenktijd heeft, 
dan moet binnen u 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst betalen.
8
voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wanneer het geschil hoofdzakelijk over de methode van verkoop of dienstverlening op afstand gaat,
is bij voorkeur de Geschillencommissie bevoegd. Voor alle overige geschillen zijn de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissies bevoegd.


Artikel 15 Klachtenregeling
1
Wij hebben een klachtenprocedure die voldoende bekend is en behandelen uw klacht zoals is beschreven in deze klachtenprocedure. 
2. 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd. 
3. 
De ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden 
wij binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. 
Komt er geen onderlinge oplossing bij een klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan keurmer. U kunt dan ook een beroep doen op bemiddeling door Qshops Keurmerk. 
Van dit recht kunt u gebruik maken via het online klachtenformulier op de website van Qshops Keurmerk. 
Zie: https://www.qshops.org/pages/klacht_melden De klacht wordt dan naar Qshops In eerste instantie naar de verkoper gestuurd ter behandeling. 
Qshops bemiddelt binnen drie maanden in een oplossing tussen u en ons. 
Wanneer bemiddeling door Qshops niet lukt of niet binnen de termijn van drie maanden lukt, kunt u de klacht alsnog voorleggen aan een Geschillencommissie. 
5. Wanneer u een klacht heeft,


Artikel 16 Intellectueel eigendom 
Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten 
en/of met betrekking tot de internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden. 


Artikel 17 Persoonsgegevens 
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij nemen wij de geldende regelgeving in acht. 


Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 19 Links 
Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor 
niet verantwoordelijk. 


Artikel 20 Uw gegevens 
U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per e- mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen,
 die wij zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan ons laten weten. 
Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven. 


Artikel 21 Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u niet benadelen. 
Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze beschikbaar zijn dat u deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 22 Wijzigingen Algemene Voorwaarden 
1. Keurmerk kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. 
2. Laatste wijziging 25-05-2018
om gemopper en discussie te voorkomen
hieronder staan links naar publieke informatie
HET DOOR U TERUG GEZONDEN PRODUCT MOET DOOR DE VERKOPER
WEER ALS NIEUW PRODUCT VERKOOPBAAR ZIJN AAN EEN ANDERE KLANT
u kunt zelf voorkomen dat er waardevermindering wordt toegepast want wij vragen alleen om uw medewerking
want u zou het zelf toch ook niet leuk vinden om een open gescheurde of stinkende doos te ontvangen
Retourneren van alle producten die vallen onder de W.W.M.
dan is er voor consument koper en ten alle tijde verplichting tot het overleggen een kopie van uw geldig legitimatie.
U zend zelf het product naar ons terug u betaal het Postnl tarief 6,95 - 13,95
Onze koerier komt product bij u afhalen dit kost u 15,95
KLIK HIER Consumentenbond over de waardevermindering
KLIK HIER over de kosten berekening voor het terug zenden
KLIK HIER consuwijzer het product niet in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
KLIK HIER waardevermindering conform het Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER waardevermindering conform de Wet Kopen op Afstand onder punt 2.2 A
KLIK HIER informatie voor consumenten bij de SER Sociaal Economische Raad
Om de papier fabriek aan het werk te houden hier het model formulier voor herroeping
Zo mag het niet Zo moet het wel
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
Keurmerken en hun voorwaarden
Wij zijn in de afgelopen 14 jaar geen lid van de nederlandse thuis winkel keur merken en daar hebben wij heel goede redenen voor.
Bedrijven van thuis winkel keur merken vragen 300,00 - 1500,00 per jaar om gebruik te mogen, u leest het goed mogen maken, van hun logotje.
Voor kleine zelfstandigen zijn dit astronomische bedragen en welke je eerst moet verdienen voordat je een brood bij de bakker kunt kopen.
GRATIS, alles GRATIS, gratis dat bestaat niet want u als de consument gaat uiteindelijk zelf deze kosten terug zien in de verkoop prijzen.
Alle keurmerken geven een vorm van schijn veiligheid, waarom heb je een keurmerk nodig om je klant te overtuigen om te mogen kopen?
De winkel in de straat heeft geen keurmerk en in deze winkels, daar worden al ruim 100 jaren en na volle tevredenheid producten verkocht en gekocht.
Bij ons krijgt u al 14 jaar de beste prijs en wij houden de kosten laag
U wil privacy, u wil veiligheid, u wil geen virus, verlaat microsoft Windows en ga over Linux Mint
PRIVACY BESCHERMING
Uw gegevens delen we alleen met andere partijen als dit echt nodig is voor het afronden van onze dienstverlening. Het gaat dan om de volgende partijen: bezorgpartners, leveranciers en/of reparateurs, onze betaalpartners of IT-dienstverleners. De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst te leveren namens ons. Behalve als de partners zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en het beschermen van uw gegevens. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur- met betaal- en bestelgegevens 7 jaren bewaren. Echter, dit proberen we zoveel mogelijk anoniem te doen met uw klantnummer + merknaam + serienummer
welke gegevens willen wij van u weten en met wie delen wij uw gegevens en waarom
dit hele verhaal moeten we van de overheid de "juridische gronden" of "gerechtvaardigd belang" noemen
omdat u de computer heeft aangezet en u op internet mag rondkijken om een product te mogen kopen
tijdens uw bestelling
tijdens het bezorgen
uw retour zending
uw reparatie
uw contact met onze klantbeleving
uw bezoek aan onze website
 
Inloggen u hoeft NOOIT in te loggen u koopt bij ons altijd als GAST
Voorletters is niet verplicht maar het staat wel netjes op het bezorg etiket
Achternaam is niet verplicht maar het jijen of jouwen doen wij niet en zonder een naam, dan is het bezorgen erg lastig
Adres + woonplaats Onze bezorger is geen helderziende en zonder adres en postcode gegevens, dan komt uw bestelling nooit bij u aan
Telefoonnummer is niet verplicht maar wel handig als er echt iets helemaal mis gaat en wij snel moeten handelen
Betaal informatie Betalen dan maken wij gebruik van een beveiligde HTTPS:// betaalomgeving. Wanneer u met iDeal of overboeking betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om vervolgens uw betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen. Bankrekeningnummer hebben we ook nodig wanneer u centjes terug wil ontvangen.
Uw email adres U ontvang een BEVESTIGING van uw bestelling en een KASSABON met daarin de producten welke u heeft gekocht.
Email wordt ook gebruikt voor reacties van en naar de klantbeleving of voor antwoorden op al uw vragen.
Klantbeleving Uw email wordt ook gebruikt voor reacties van en naar onze klantbeleving en voor antwoorden op al uw vragen.
Nieuwsbrieven wij versturen geen nieuwsbrieven, ongevraagde of reklame email is de grootste ergernis bij consumenten
Aanbiedingen na uw aankoop dan hoort u nooit meer van ons, tot u weer een nieuwe aankoop bij ons doet
Fraude + ip Soms moeten we klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Bij fraude
en om te controleren of u bent wie u zegt dat u bent. In uitzonderlijke gevallen of ernstig verdachte situaties dan moeten we uw gegevens delen met/aan overheidsdiensten. Daar houden wij niet van en ons dringend verzoek, hou het netjes.
Garantie afhandeling
gedurende 24 maanden en alleen voor de garantie afhandeling
van uw aankoop bewaren wij de hiernaast getoonde gegevens
Wij noteren altijd het serienummer van elk product
Bij garantie aanvraag, dan controleren wij altijd deze gegevens
deze gegevens worden indien mogelijk anoniem opgeslagen
zoals op het voorbeeld rechts, is te zien
uw klantnummer 1876543
product serienummer ABCDX - 098765
merknaam FYS
product type nummer 5100
aankoop datum 01 - 01 - 2005
Grote bedrijven op internet die volgen u en zijn op jacht naar uw persoonsgegevens
Wij willen uw persoonlijke gegevens niet bewaren, wat moeten wij er mee?
De meeste gegevens worden na de bedenktijd en uiterlijk na 6 maanden weg gegooid in

Heeft u nog vragen of heeft u klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy?
Dan kan u schriftelijk middels een brief sturen naar onderstaande adres
Ewk
Postbus 753
2400 AT
Alphen a/d Rijn
Nederland
 
COOKIES BIJ DE KOFFIE ( de cookie hype )
Indien u GEEN gebruik heeft gemaakt van het winkelmandje, krijgt u GEEN cookie bij de koffie
Om de bestelling van het product in uw brouwser te kunnen onthouden, gebruikt het winkelmandje een tijdelijk cookie bestandje
Dit cookie bestandje is strikt noodzakelijk voor de dienst en functioneren van het winkelmandje
In het tijdeljke cookie bestandje van het winkelmandje staat alleen de product informatie
Na de voltooing van uw bestelling wordt de product informatie in het tijdelijke cookie bestandje, automatisch uit uw brouwser gewist.
cookie van het winkelmandje daarin staat de volgende informatie
Naam van onze shop waar u heeft besteld
Beveiliging sleutel HTTPS:// sc_is_visitor_unique
beveiliging __cfduid
SLnewsessie
NumberOrdered = Order.1
aantal + naam van product + prijs van product
Het cookie bestandje wordt  BESLIST NIET gebruikt voor het weergeven van reklame banners of het tonen van aktie aanbiedingen.
Uw persoonlijke en uw adres gegevens worden
 BESLIST NIET  in een cookie bestandje opgeslagen.
wij gebruiken
GEEN volg cookie
GEEN reklame banner cookie
GEEN aktie aanbieding cookie
GEEN koekies bij de koffie
NIET aan derde verstrekt
Indien u geen gebruik heeft gemaakt van het winkelmandje wordt er GEEN cookie geplaatst
Na de kromme kom-kommers, houdt Brussel zich nu ook bezig met cookies, geen cookies bij de koffie maar cookies in uw brouwser
 
 
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
IN JIP EN JANNEKE TAAL
    Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Consument koper zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer,
    heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende tenminste veertien (14) kalenderdagen.
    Deze termijn gaat in op de dag ontvangst van het product door of namens de consument koper.
2. Tijdens deze termijn zal de consument koper uiterst zorgvuldig omgaan met het product en ook met de verpakking waarin het product is geleverd.
    Consument koper mag het product alleen bekijken en zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of consument koper
   het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen
3. Consument koper kan alleen en daadwerkelijk gebruik maken van zijn bedenktijd, indien de betreffende goederen niet gebruikt zijn, compleet zijn en onbeschadigd zijn,
    in de originele of met de complete originele verpakking er bij en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Wanneer de consument koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Op het retourformulier
    controleren wij het serienummer, identificatienummer of steutelnummer van uw product.
    Op de datum dat consument koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument koper het product binnen veertien (14) kalenderdagen naar ondernemer retour te sturen.
    De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5. Bedenktijd is ook mogelijk indien de goederen niet meer compleet en/of beschadigd zijn, maar als dan zal consument koper aan ondernemer in redelijkheid en billijkheid
    voor de schade en/of het niet meer compleet zijn van het product, door consument koper een bedrag moeten worden vergoed c.q. in mindering gebracht op de restitutie.
6. Consument koper dient ondernemer na de bedenktijd en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst en binnen een redelijke termijn de gelegenheid te geven om als nog het juiste of een vervangend product te leveren.
6. Consument koper dient het product, indien in redelijkheid mogelijk is, terug te verpakken op de manier zoals consument koper het product van de
    ondernemer heeft ontvangen en
als consument heeft betaald dan wordt het product zijn eigendom,
    indien consument nog niet heeft betaald is en blijft het product eigendom van ondernemer
7. Als algemene richtlijn voor het begrip redelijkheid en billijkheid hanteren ondernemer, dat het product door de ondernemer weer als nieuw verkoopbaar moet zijn.
     Kosten in geval van bedenktijd
Indien de consument koper gebruik maakt van de bedenktijd, wat zijn dan de kosten voor retour zenden
- retour terug sturen door consument koper u betaal dan het POSTNL TARIEF 6,95 - 13,95 en de verzendkosten moet u zelf betalen.
- retour afhalen door onze koerier met verzekerd vervoer u betaal dan 15,95 en deze zijn voor rekening van consument koper.
Indien de consument koper een bedrag betaald heeft en pas nadat de terug zending van het product bij de ondernemer is ontvangen, zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, het aankoop bedrag terug betalen.
Indien het product niet meer als nieuw verkoopbaar is, dan wordt er een waardevermindering toegepast.
     Waardevermindering
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De verkoper mag uw beroep op de bedenktijd niet weigeren. Maar wanneer consument koper het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of consument koper het product wil behouden, dan is consument koper wel aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
Bijvoorbeeld: u koopt een fondueset en vervolgens gaat u deze testen of gebruiken om een groot en gezellig familie diner te organiseren
De consument koper is dan aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
Vanaf januari 2015 mag de verkoper u na redelijkheid en billijkheid, kosten in rekening of in mindering brengen. Het is een vorm van fatsoen en in uw eigen belang, dat u het product volledig compleet en in nieuwstaat retour zend. Het product welke u terug stuurt naar de verkoper, moet door de verkoper weer als nieuw verkoopbaar zijn.
KLIK HIER Consuwijzer Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER consuwijzer mag u het product in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
KLIK HIER waardevermindering conform het Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER waardevermindering conform een Nederlands keurmerk Wet Kopen op Afstand onder punt 2.2 A
wetten en regels veranderen snel voor actuele informatie
klik op de onderstaande link voor inzage meest recente informatie over de Wet kopen op afstand
klik mag u het product in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
klik Consuwijzer Wet Kopen op Afstand
klik Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
klik Nederlands keurmerk Wet Kopen op Afstand
 
 
EWK TELECOM.NL Telecom
    Algemene installatie- montage- en leveringsvoorwaarden
aankoop door bedrijven, BV, NV, instellingen, maatschap, VOF, klusser, ZZP, zelfstandigen of niet natuurljk persoon
    Artikel 1 - Toepasselijkheid en Definities
    Artikel 2 - Identiteit
    Artikel 3 - Algemene voorwaarden
    Artikel 4 - Het aanbod
    Artikel 5 - Uw Bedenktijd
    Artikel 6 - Voorwaarden tijdens uw bedenktijd
    Artikel 7 - Totstandkoming van de overeenkomst ( aankoop op proef )
    Artikel 8 - De prijs
    Artikel 9 - Conformiteit
    Artikel 10 - Annuleren en Retour
    Artikel 11 - Schademeldingen en Reclame
    Artikel 12 - Eigendomsrecht
    Artikel 13 - De Garantie
    Artikel 14 - De bestelling
    Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling
    Artikel 16 - Duur transacties
    Artikel 17 - De betaling
    Artikel 18 - Persoongegevens en Privacy
    Artikel 19 - Overmacht en Calamiteiten
    Artikel 20 - Diensten en installatie
    Artikel 21 - Geschillen of Klachten
    Artikel 22 - Disclaimer en Copyrights
    Artikel 23 - Omgangsvormen en Communicatie
    Artikel 24 - Wijzigingen en Informatie

    Artikel 1 - Toepasselijkheid en Definities
1.1 Verkoop op afstand: een door de ewktelecom of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.2 De overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
1.3 Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
1.4 Het bedrijf: ewktelecom of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van EWK-Telecom dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand. Niet als bedrijf in deze zin wordt beschouwd degene die zich bezighoudt met de verkoop op afstand van verzekeringen;
1.5 De consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.6 Het aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals ewktelecom die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
1.7 De prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
1.8 Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument koper gebruik kan maken van zijn bedenktijd;
1.9 Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
    Artikel 2- Identiteit
2.1 ewk-telecom
cederstraat219
2404vj alphen a/d rijn
Kamer van koophandel Rijnland : 281076070000
BTW registratienummer : NL11.69.90.120.B01
Postbank ING : 945 35 37
Correspondentie adres :
EWK Telecom
Postbus 753
2400AT
Alphen a/d Rijn
Telefoon : 071-711 02 53 werkdagen 10.00 - 12.00 uur
2.2 Handelend onder de domeinnaam(en): ewktelecom.nl, telefoonsvoorsenioren.nl, zorgvoorsenioren.nl, gsmvoorsenioren.nl, alarmvoorsenioren.nl, skypetelefoonwinkel.nl, decttelefoonwinkel.nl, voiptelefoonwinkel, motorfietsalarm.nl, motorfietsshop
    Artikel 3 - Algemene voorwaarden
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen ewktelecom en consument koper, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
3.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
3.3 Door het gebruik van de ewktelecom en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de ewktelecom pagina.
    Artikel 4 - Het aanbod
4.1 De aangeboden goederen en/of diensten zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciŽle oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
4.2 Elk aanbod is onderhavig aan de algemene voorwaarden, afwijkingen hierop zullen duidelijk worden aangegeven bij de betreffende producten en/of diensten.
Alle aangeboden producten zijn voorzien van een Aankoop Advies en met behulp van het Aankoop Advies, kan consument koper beoordelen of het product geschikt is voor de consument koper welke de producten gaat gebruiken. Het Aankoop Advies is een bindend onderdeel van het aanbod en zoals vermeld in de algemene voorwaarden. Wij willen consument koper vriendelijk vragen om ons Aankoop Advies op te volgen. Bij het niet of niet volledig opvolgen dan wel niet nakomen van het Aankoop Advies, dan is de aankoop geheel voor en op risico van de consument koper.
    Artikel 5 - Bedenktijd
5.1 Bedrijven en instellingen kunnen geen enkel recht doen gelden op een bedenktijd, tenzij voor aankoop en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Tijdens de bedenktijd, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van de terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder bedenktijd verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de bedenktijd onverkort van toepassing zijn.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de bedenktijd - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 De consument koper kan de bedenktijd uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door ewktelecom bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
De Voorwaarden bedenktijd voor de bedenktijd staan in   Artikel 6.
    Artikel 6 - Voorwaarden voor de bedenktijd
6.1 Deze voorwaarden op de bedenktijd zijn naar alle redelijkheid opgesteld. De bedenktijd is er ter bescherming van de consument koper.
De voorwaarden waaraan door consument koper voldaan dient te worden om aanspraak te kunnen maken op de bedenktijd,
zijn er ter bescherming van ewktelecom en de door ewktelecom aangeboden producten.
6.2 De bedenktijd is uitsluitend en alleen bedoeld om de consument koper te beschermen tegen impulsieve aankopen.
- Bedenktijd is dus Niet bedoeld om producten uit te mogen testen.
- Bedenktijd is ook Niet bedoeld om te kunnen beoordelen of de gebruiks vriendelijkheid of de nuttigheid van het product
   aan de wensen van de consument koper voldoet.
-
   Indien consument koper gebruik wil maken van een Aankoop op Proef, dan staan de voorwaarden in   Artikel 7 lid 3.   
6.3 Een onder deze regeling geretourneerd product dient ongebruikt , volledig compleet en in de originele onbeschadigde verpakking terug gezonden te worden.
Alle origineel meegezonden documentatie en/of verpakking materialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Tijdens de afkoelings periode zal de consument koper uiterst zorgvuldig omgaan met het product en de bijbehorende verpakking. De consument koper zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of consument koper het product wenst te behouden. Indien consument koper van zijn bedenktijd gebruik maakt, zal consument koper het product volledig compleet met alle mee-geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk is - in de originele staat en verpakking aan ewktelecom retourneren dit conform de door ewktelecom verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Restitutie van het aankoopbedrag is op basis van de staat waarin wij het product van u terug ontvangen.
Als een algemene richtlijn na redelijkheid en billijkheid hanteren wij hiervoor de onderstaande tabel.
6.4 Het product dient ook degelijk verpakt en bij voorkeur in een voldoende stevig doosje, terug gestuurd te worden.
6.5 HER-ROEPING bij retourzending behoort er gebruik gemaakt te worden van een verzekerde verzending.
De kosten van het terugzenden komen geheel voor rekening van de afzender.
6.6 Alleen wanneer er volledig aan de voorwaarden van Artikel 6 is voldaan, zal er een restitutie worden gedaan. De restitutie minus de gemaakte kosten voor de verzending zal z.s.m. worden uitgevoerd, doch uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na retourontvangst van de goederen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde restitutie, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen worden verhaald op de afzender. Tevens is de consument koper € 5,00 aan administratiekosten / behandelingskosten verschuldigd aan ewktelecom.
6.7 Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van consument koper door ewktelecom voor consument koper worden besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument koper,  is ruiling niet mogelijk en op deze producten is de bedenktijd niet van toepassing.
6.8 Indien het product niet conform de voorwaarden van ewktelecom is ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van consument koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.
6.9 Is het product, de verpakking of de inhoud van de verpakking beschadigd of
zijn er gebruikerssporen aangebracht zoals het verbreken van de Aankoop verzegeling(en), dan kan product(en) niet meer worden terug gestuurd.
6.10 Is het product langer dan acht (8) kalenderdagen in uw bezit, dan kan het product(en) niet meer worden terug gestuurd.
6.11 Annuleren van de bestelling en als consument koper gebruik maakt van 24 uur Verzend Service, kunnen zonder kosten en binnen 24 uur bij ewktelecom en via het speciaal daarvoor beschikbaar gestelde email formulier, worden geannuleerd.
Indien consument koper de bestelling niet binnen de wettelijke termijn van acht (8) kalenderdagen heeft geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om consument koper de kosten voor opslag, reservering en portikosten in rekening te brengen.
6.12 Prepay of beltegoed kaarten vallen niet onder de bedenktijd en worden niet retour genomen er zal geen restitutie op deze producten plaats vinden.
Prepay of beltegoed kaarten, hiervoor wordt altijd en zonder uitzonderingen € 15,00 in mindering gebracht op de restitutie.
6.13 Indien het pakket door consument koper aan de deur wordt geweigerd of consument koper heeft het pakket niet op het postkantoor afgehaald.
Dan wordt het afgehandeld conform de Algemene voorwaarden zoals vermeld onder       Artikel 10 lid 13   
6.14 De volledige voorwaarden voor het verzenden van retouren, kunt u vinden onder       Artikel 10:  Verzenden en Retouren.   
    Artikel 7 -Totstandkoming van de overeenkomst
7.1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
7.2 Bij het van toepassing zijn van een afkoelingsperiode geldt het door de consument koper inroepen van de afkoelingsperiode als ontbindende voorwaarde.
7.3 Het staat ewktelecom vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen een koop op proef te bedingen en aan de afkoelingsperiode een opschortende werking toe te kennen.
Uitsluitend en alleen na een schriftelijke goedkeuring, geven ewktelecom de consument koper toestemming om gedurende een vooraf schriftelijk vastgelegde en volgens individueel afgesproken periode, onder door ewktelecom op het moment van de transactie te bepalen voorwaarden dan wel afspraken, een product te mogen testen ( een aankoop op proef ). Deze afspraken worden in een aparte overeenkomst en altijd schriftelijk Voor de aankoop tussen
ewktelecom en de consument koper vastgelegd en ook schriftelijke door ewktelecom bevestigt. Indien er geen schriftelijke overeenkomst tussen de consument koper en ewktelecom bestaat, is het niet mogelijk om producten te mogen testen, producten uit te proberen of koop op proef te bedingen. Op de lopende transactie(s), zijn standaard deze algemene voorwaarden van toepassing.
7.4 Indien de consument koper een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen terugbetaling plaatsvinden.
7.5 ewktelecom treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
7.6 ewktelecom kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. ewktelecom is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument koper behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.
7.7 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de consument koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door consument koper opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door ewktelecom herroepen worden in geval de consument koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal ewktelecom de consument koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
7.8 Consument koper en ewktelecom komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 7.1 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ewktelecom gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
7.9 Indien de consument koper voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde product naar de consument koper ten allen tijde voor de consument koper en tevens is de consument koper € 5,00 aan administratiekosten / behandelingskosten verschuldigd aan ewktelecom.
    Artikel 8 -De prijs
8.1 Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
8.2 Prijsverhogingen na de totstandkoming van een overeenkomst worden alleen tussentijds doorgevoerd wanneer de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Daarbij heeft de consument koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
8.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
8.4 De consument koper is de prijs verschuldigd die ewktelecom in haar bevestiging conform Artikel 7.7 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ewktelecom worden gecorrigeerd.
    Artikel 9 - Conformiteit
9.1 ewktelecom staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids voorschriften.
    Artikel 10 - Verzenden en Retouren
10.1 Verzending van bestelde artikelen zullen uitsluitend plaatsvinden volgens de aangeboden dienst(en) zoals aangegeven in het transactieoverzicht, een overzicht van deze dienst(en) en de kosten hiervan kunt u alsmede vinden onder de kop “Verzenden en Retouren”.
10.2 Retour zendingen worden uitsluitend door ewktelecom geaccepteerd en in ontvangst genomen, wanneer de Retourzending vooraf en ook schriftelijk
via het RETOUR / REPARATIE formulier zijn aangemeld en wanneer er volledig is voldaan aan de voorwaarden van       Artikel 10:  Verzenden en Retouren.   
10.3 HER- ROEPING bij retourzendingen behoort er gebruik gemaakt te worden van een verzekerde verzending waarbij de dekking minimaal gelijk is aan de waarde van het product, met handtekening bij ontvangst. Tevens dient het product degelijk verpakt en bij voorkeur in een doosje, terug gestuurd te worden.
Het doosje moet duidelijk voorzien zijn van het RETOUR / REPARATIE nummer en ook duidelijk voorzien zijn van een afzender.
10.4 REPARATIE bij retourzendingen behoort er gebruik gemaakt te worden van een aangetekende verzending.
Tevens dient het product degelijk verpakt en bij voorkeur in een doosje, terug gestuurd te worden.
Het doosje moet duidelijk voorzien zijn van het REPARATIE nummer en ook duidelijk voorzien zijn van een afzender.
10.5
- De kosten van het terugzenden wegens aanspraak op de bedenktijd inzake de afkoelingsperiode,
zijn geheel op kosten van de consument koper.
- De kosten van het terugzenden wegens defect en/of garantie afhandeling en/of reparatie, zijn geheel op kosten van de consument koper.
- De kosten van het terugzenden wegens fouten in de adressering en/of weigering door de consument koper, zijn geheel op kosten van de consument koper.
- De kosten van het terugzenden wegens door consument koper gemaakte fout(en) in zijn bestelling, zijn geheel op kosten van de consument koper.
10.6 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd en in ontvangst genomen wanneer de zending vooraf en schriftelijk via een RETOUR formulier
bij ewktelecoms zijn aangemeld en wanneer er is voldaan aan de voorwaarden van   Artikel 10.
Nadat de consument koper van ewktelecom een RETOUR / REPARATIE nummer heeft ontvangen,
dient de retourzending zo snel als mogelijk doch binnen de bedenktermijn door ewktelecom te zijn ontvangen.
Alle kosten voor ewktelecoms die voortvloeiend uit het niet voldoen aan deze voorwaarden worden verhaalt op de afzender.
10.7 Indien het product niet conform de voorwaarden van ewktelecom is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van consument koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.
10.8 Indien consument koper gebruikerssporen op de aan hem geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen en op dat moment vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd. Een onder deze regeling geretourneerd product dient ongebruikt , volledig compleet en in de originele onbeschadigde en met de nog verzegelde verpakking terug gezonden te worden.
Alle origineel meegezonden documentatie en/of verpakking materialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
Restitutie van het aankoopbedrag is op basis van de staat waarin wij het product van u terug ontvangen.
Als een algemene richtlijn na de redelijkheid en billijkheid hanteren wij hiervoor de onderstaande tabel.
10.9 De volgende producten kunnen Niet worden geretourneerd :
  - alle geleverde software producten of bijgeleverde software pakketten;
  - indien de waarde, de restwaarde of de aanschafprijs van het product lager is dan € 30,00, zijn de kosten hoger dan het restitutie bedrag;
  - boeken, tijdschriften, catalogi, CDís, DvDís en andere vormen van informatie dragers;
  - prepay belkaarten welke gedeeltelijk dan wel geheel ver- en/of gebruikt zijn;
  - Gebruikte / 2e handse / DEMO producten van of uit een Restant Partij, Speciale aanbieding, Afprijzing, Opruiming of eenmalige verlaagde Aktie prijs;
  - producten die van persoonlijke aard zijn zoals hoofdtelefoons, oordopjes, tasjes, draagkoortjes en persoonljke verzorging;
  - producten waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd of zijn aangemeld;
  - producten voorzien van een Aankoop-verzegeling of met een Garantiezegel en waarvan dit zegel door de consument koper is verbroken;
  - producten die als een zelfbouwpakket zijn geleverd en reeds geheel of gedeeltelijk door consument koper zijn gemonteerd;
  - producten die op verzoek van consument koper speciaal voor consument koper zijn besteld;
  - danwel producten welke op verzoek van consument koper naar zijn of haar wensen zijn vervaardigd of aangepast.
10.10 Na de aanvraag van een RETOUR nummer, is consument koper verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking of de installatie van de betreffende producten onverwijld en per direct te staken.
10.11 De consument koper is niet gerechtigd om de producten, zonder een geldig RETOUR nummer, naar ewktelecom terug te zenden. Ingeval consument koper een product zonder een geldig Retour nummer naar ewktelecom verzend, dan komen alle kosten welke aan de terugzending zijn verbonden, ten laste van de consument koper. ewktelecom is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de consument koper onder derden op te slaan.
10.12 Rembours zendingen, ongefrankeerde zendingen, zendingen zonder duidelijk leesbaar afzender of retour zendingen welke zonder aankondiging naar
ewktelecom zijn terug gezonden, worden zondermeer geweigerd en gaan altijd retour naar de afzender.
10.13 Indien het pakket door consument koper aan de deur wordt geweigerd of consument koper heeft het pakket niet op het postkantoor afgehaald.
Dan wordt door ewktelecom altijd de totale portikosten van de zending en de portikosten van retourzending + Ć5,00 voor de afhandelings kosten,
in mindering gebracht op het eventuele restitutie bedrag.
10.14 Indien consument koper niet voldoet of weigeren om te voldoen aan de voorwaarden van   Artikel 10, dan is consument koper Ä 5,00 administratiekosten / behandelingskosten verschuldigd aan ewktelecom. Alleen wanneer er volledig aan de voorwaarden van Artikel 10 is voldaan, zal er een restitutie worden gedaan. De restitutie minus de gemaakte kosten voor de verzending zal z.s.m. worden uitgevoerd, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na retourontvangst van de goederen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde restitutie, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen worden verhaald op de afzender.
10.15 Annuleren van de bestelling en als consument koper gebruik maakt van 24 uur Verzend Service, kunnen zonder kosten en binnen 24 uur bij ewktelecom en via het speciaal daarvoor beschikbaar gestelde email formulier, worden geannuleerd.
Indien consument koper de bestelling niet binnen de wettelijke termijn van acht (8) kalenderdagen heeft geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om consument koper de kosten voor opslag, reservering en portikosten in rekening te brengen.
    Artikel 11 - Schademeldingen en Reclame
11.1 Pakketten met een zodanig beschadigde verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de inhoud ook schade heeft opgelopen, mogen en behoren geweigerd te worden tijdens het in ontvangst nemen. Controleer bij twijfel hierover de inhoud gezamenlijk met de bezorger.
11.2 De consument koper verplicht zich er toe de inhoudelijke van de verpakking direct te controleren en wanneer de inhoud is beschadigd, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moet consument koper dit uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk of via email aan ewktelecom worden gemeld.
11.3 De consument koper is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, moeten uiterlijk binnen acht (8) dagen na aankomst van de producten schriftelijk of via email aan ewktelecom worden gemeld.
Na het verstrijken van deze termijn, wordt ewktelecom geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat consument koper het product of de producten, in goede orde heeft ontvangen.
11.4 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en
uiterlijk binnen veertien (14) dagen van de producten schriftelijk of via email aan ewktelecom worden gemeld.
11.5 Na het ontdekken van enig gebrek of schade is consument koper verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking of de installatie van de betreffende producten onverwijld en per direct te staken.
    Artikel 12 - Eigendomsrecht
12.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van ewktelecom tot het gehele uitstaande bedrag m.b.t. de levering en de daarbij behorende kosten betaald zijn.
    Artikel 13 -De Garantie
13.1 In beginsel geldt voor geleverde producten de garantie termijn van twaalf (12) maanden en onder de voorwaarden zoals deze door de fabrikant, de distributeur of de leverancier van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient consument koper na ontdekken hiervan Per Direct en
uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen, ewktelecom schriftelijk in kennis te stellen. Een eventueel door ewktelecom als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument koper jegens ewktelecom kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
13.2 ewktelecom is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
ewktelecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
13.3 Onder de standaard garantie vallen gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricage fouten. Om consument koper een snelle garantie afhandeling aan te kunnen bieden, heeft ewktelecom afspraken gemaakt met zijn fabrikanten, de reparateur, een servicedienst, de beoordeling en de garantie afhandeling van het geleverde product(en) en als deze vallen binnen de garantie periode welke is afgegeven door de fabrikant van het product, deze garantie beoordeling en afhandeling wordt volledig verzorgt door de fabrikant, de reparateur, de servicedienst van het product(en). ewktelecom is geen partij bij de beoordeling en afhandeling van de reparatie en kan tevens geen invloed uitoefenen op de duur van de reparatie.
13.4

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er Geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  - indien de waarde, de restwaarde of de aanschafprijs van het product lager is dan € 30,00;
  - indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  - indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
  - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ewktelecom of de fabrikant zijn verricht;
  - indien de originele factuur of aankoopnota niet kan worden overgelegd, deze is gewijzigd of deze onleesbaar is gemaakt;
  - indien het serienummer van het product niet overeenkomt met het door ewktelecom geregistreerde serienummer dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  - indien naam of factuurnummer niet overeenkomen met de bij ewktelecom geregistreerde gegevens dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  - indien gebreken ontstaan aan accessoires zoals kleine oordopjes of headsets, welke bij een (gsm) telefoon zijn meegeleverd;
  - indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand – of waterschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;

13.5   - indien door het gebruik een draadbreuk danwel breuk door extreme trekbelasting heeft plaats gevonden, hanteren ewktelecom en binnen dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum,
    de vervanging tegen kostprijs en exclusief de portikosten;
  - indien door het gebruik een defect aan stekkers/plugjes is ontstaan, hanteren ewktelecom en binnen dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum,
    de vervanging tegen kostprijs en exclusief de portikosten;
  - indien door het gebruik een gebrek of defect aan de adapter of acculader ontstaat, hanteren ewktelecom een omruil termijn van maximum dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum.
    Na de periode van dertig (30) dagen en tot maximum zestig (60) dagen vanaf de aankoop datum, is de vervanging van de adapter of acculader tegen de kostprijs en exclusief portikosten;
  - indien er een gebrek of defect aan de accu en of batterij ontstaat, hanteren ewktelecom een omruil termijn van maximum dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum.
    Na de periode van dertig (30) dagen en tot maximum zestig (60) dagen vanaf de aankoop datum, is de vervanging van de accu tegen de kostprijs en exclusief de portikosten;
    Het is door de consument koper en na de aankoop datum, slechts (eenmalig) 1x mogelijk om gebruik te maken van de omruil regeling voor vervanging van de accu en/of acculader/adapter.
13.6 Voor het achterhalen van een defect aan het product of een onderdeel van het product, wordt altijd en Minimaal € 35,00 Onderzoek kosten in rekening gebracht.
Deze Onderzoek kosten zijn altijd voor rekening van de consument koper. ewktelecom streeft er naar hier van tevoren melding van te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de consument koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de consument koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de consument koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kosten opgave, dan kan consument koper haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoek kosten.
Wanneer de consument koper deze onderzoek kosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kosten begroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan ewktelecom.
13.7

Indien uw probleem wordt veroorzaakt door een bedien of door een gebruikers fout, berekenen wij altijd Minimaal € 30,00 voor de onderzoek kosten en daar bij komt de retour-portikosten naar uw adres.
Indien de reparatie conform de garantie voorwaarden, vervallen de onderzoek kosten.

13.8 De kosten van het terugzenden wegens defect en/of garantie afhandeling en/of reparatie, zijn geheel voor rekening dan wel op kosten van de consument koper.
    Artikel 14 - De bestelling
14.1 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen ewktelecom en de consument koper anders is overeengekomen.
14.2 Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument koper naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument koper is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument koper ewktelecom hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument koper de goederen en bescheiden ter beschikking van ewktelecom houden. De consument koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
14.3 Als de klant gebruik wil maken van de 24 uur verzendservice, dan moet uw bestelling en ook uw betaling OP WERKDAGEN VOOR 15.00 uur op de bankrekening van ewktelecom zijn gestort. Na dat u van ons de email bevestiging heeft ontvangen, maakt u via internetbankieren het totaalbedrag naar onze rekening over. Via elektronisch betaling, wordt dit bedrag op onze rekening bijgeschreven en zorgen wij in samenwerking met TNT POST voor de snelle verzending naar het door u opgegeven adres.
14.4 Bestellingen of uw betalingen die NA 15.00 uur bij ons binnen komen, daarvan kunnen wij niet garanderen dat de bestelling nog die zelfde dag naar u wordt verzonden. Deze bestellingen vallen vanzelfsprekend niet meer onder de 24 uur verzendservice en worden dan verder als normale bestelling met een levertijd van minimaal twee (2) werkdagen afgehandeld.
    Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling
15.1 ewktelecom zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
15.2 Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument koper dat het laatst aan ewktelecom kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
15.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ewktelecom geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, een bericht. De consument koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
15.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ewktelecom zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt aangeboden en wanneer de consument koper hier geen genoegen mee neemt, deze de bestelling kan annuleren.
15.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij ewktelecom, tenzij anders is overeengekomen.
    Artikel 16 - Duur transacties
16.1 De consument koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.
16.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de opzegtermijn maximaal drie maanden bedragen.
    Artikel 17 - De betaling
17.1 De door de consument koper verschuldigde bedragen dienen doormiddel van een vooruitbetaling, binnen vijf (5) dagen te worden voldaan. In geval van een overeenkomst bij betaling op rekening, binnen veertien (14) dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden te worden voldaan, dan wel zoveel later als tussen ewktelecom en consument koper onderling is overeengekomen.
17.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
17.3 De consument koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan ewktelecom te melden.
17.4 In geval van wanbetaling van de consument koper heeft ewktelecom behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
17.5 In het geval dat met ewktelecom een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
17.6 Bij het niet of niet tijdige betaling door de consument koper is de consument koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
17.7 Ten laste van de consument koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ewktelecom, als gevolg van de niet nakoming door de consument koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
17.8 In geval van niet tijdige betaling is ewktelecom bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.
17.9 In geval dat de consument koper de verschuldigde bedragen niet binnen vijf (5) dagen en doormiddel van een vooruitbetaling tengunste van ewktelecom heeft voldaan, blijft de bestelling tot maximaal dertig (30) dagen voor de consument koper gereserveerd. Indien de consument koper de betaling tengunste van ewktelecom en na maximaal dertig (30) dagen niet heeft voldaan, gaat ewktelecom er gemakshalve van uit dat de consument koper geen belangstelling meer heeft in het product. De bestelling c.q. de overeenkomst wordt op dat moment en met onmiddellijke ingang door ewktelecom ontbonden.
    Artikel 18 - Persoonsgegevens
18.1 ewktelecom zal de gegevens van de consument koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
18.2 ewktelecom neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
18.3 Omdat alleen uw naam en adres gegevens wordt gebruikt, maakt ewktelecom voor haar winkelmandje op dit moment nog geen gebruik van SSL beveiligde verbinding.
    Artikel 19 - Overmacht of Calamiteit
19.1 In geval van overmacht is ewktelecom niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument koper na te komen.
ewktelecom is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
19.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer :
  - stakingen,
  - brand,
  - bedrijfsstoringen,
  - energiestoringen,
  - storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite,
  - niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,
  - het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning
  - extreme weers invloeden veroorzaakt door storm, sneeuw of overstromingen.
    Artikel 20 - Diensten en installatie
20.1 Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor de door EWKTelecom te verrichten diensten en/of werkzaamheden voor of in opdracht van een/de opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
20.2 De opdrachtgever zal aan EWKTelecom steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dit noodzakelijk maakt, tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door EWKTelecom benodigde middelen en bij de opdrachtgever aanwezige faciliteiten, dienen te verschaffen.
20.3 Indien blijkt dat het verlenen van de diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige verplichting jegens EWKTelecom of anderszins aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheden dan zal de opdrachtgever de volledige kosten, berekend op basis van de op dat moment geldende tarieven van EWKTelecom, volledig dienen te vergoeden.
20.4 Indien de prijs op basis van na-calculatie wordt bepaald, mogen alle door EWKTelecom gemaakte uren bij het uitvoeren van de diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met toevoeging van de gemaakte kosten voor materialen alsmede alle andere in redelijkheid door EWKTelecom gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de gevraagde diensten. Bij na-calculatie zal EWKTelecom de uren en kosten in de betreffende factuur apart en duidelijk specificeren.
20.5 Tenzij anders overeengekomen wordt de aanneemsom bij aanneming van het werk als volgt gefactureerd:
  - 30% bij het aangaan van de overeenkomst;
  - 50% bij de aanvang van de werkzaamheden;
  - 20% bij (eerste) oplevering van het resultaat van de aannemingswerkzaamheden of de eerdere ingebruikneming hiervan.
20.6 Indien de opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken aannemings werkzaamheden welke EWKTelecom op grond van de overeenkomst moet verrichten en EWKTelecom van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of worden uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat -met inachtneming van het volgende lid 20.7 afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was of is overeengekomen.
20.7 Indien EWKTelecom meent dat er van meerwerk sprake is, zal EWKTelecom de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin EWKTelecom al haar andere prestaties vallende onder de overeenkomst, zou kunnen voldoen. De opdrachtgever wordt geacht accoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden extra kosten en consequenties, tenzij de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na de bedoelde kennisgeving door EWKTelecom, schriftelijk bezwaar daartegen heeft aangetekend. EWKTelecom mag met de uitvoering van het meerwerk wachten totdat de opdrachtgever EWKTelecom daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.
    Artikel 21 - Geschillen of klachten
21.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar zijn op haar woonplaats heeft.
21.2 ewktelecom dient aan de consument koper de mogelijkheid te geven om schriftelijk een klacht in te dienen via email, fax of per post. ewktelecom dienen klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week in behandeling te nemen en binnen dertig (30) dagen tot een passende oplossing te komen met de consument koper. De periode van dertig (30) dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door ewktelecom.
21.3 Consument koper dienen schriftelijke met ewktelecom te communiceren. Het gecommuniceerde dient bewaard te worden voor eventuele geschillencommissie.
21.4 Bij het niet tot een oplossing komen met ewktelecom kan de consument koper een beroep doen op de geschillencommissie. De consument koper dient hiervoor de schriftelijke communicatie aangaande de klacht te beschikking te stellen. Zonder bovenstaande zal de geschillencommissie geen procedure starten.
21.5 Aanvragen van een geschillenprocedure dienen schriftelijk gedaan te worden door de consument koper. Maximaal 3 maanden na het indienen van de klacht bij ewktelecom dient de aanvraag binnen te zijn. Bij niet navolgen van het advies van de geschillencommissie kan een eventueel lidmaatschap en certificering van ewktelecom worden ingetrokken.
21.6 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. ewktelecom of de consument koper is te alle tijden gerechtigd een geschil voor te leggen bij bevoegde rechter.
21.7 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen ewktelecom en de consument koper op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Het artikel 6:254 lid 1 BW is niet van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
Door ewktelecom wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, nadrukkelijk uitgesloten.
21.8 ewktelecom dient in haar algemene voorwaarden kenbaar te maken welk recht van toepassing is. Bij het niet vermelden hiervan is de consument koper bepalend onder welke jurisdictie van de bevoegde rechter het geschil zal worden aangedragen.
    Artikel 22 - Disclaimer en © Copyright statement
22.1 Alle tekst informatie, foto's, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen die betrekking hebbende tot of op de producten en/of met betrekking hebbende op onze internet pagina vallen onder het © Copyright of eigendomsrecht van onze webmaster DW&Co en mogen zonder toestemming of medeweten niet worden overgenomen danwel niet worden gekopieerd.
22.2 Alle getoonde afbeeldingen worden door de fabrikant beschikbaar gesteld. Kleur of de uitvoering kan door fabrikant worden aangepast of verbeterd.
In de website getoonde afbeeldingen, illustraties en kleuren kunnen afwijken van het origineel.
De consument koper kan geen enkel recht doen gelden op verschillen in de kleur stelling of de uitvoering.
22.3 Bron vermeldingen of links geplaatst op andere pagina's, zijn alleen toegestaan na goedkeuring en/of schriftelijke toestemming van onze webmaster.
    Artikel 23 - Omgangsvormen
23.1 De medewerkers van ewktelecom hanteren tijdens de communicatie met de consument koper, correcte omgangsvormen. Wij vinden het bijzonder plezierig als consument koper en tijdens hem of haar communicatie, ook correcte omgangsvormen zal hanteren.
23.2 Indien de consument koper op een niet als normaal geaccepteerde danwel op een algemeen aanvaardbaar niveau communiceert danwel een medewerker van ewktelecom onheus bejegend, is dit voor ewktelecom een reden om op dat moment de communicatie met deze consument koper te beëindigen.
    Artikel 24 - Wijziging van deze voorwaarden
24.1 ewktelecom is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden en in haar website(s) aan te brengen. ewktelecom zal wijzigingen in haar algemene voorwaarden tijdig op haar website(s) publiceren.
 
Het gebruik van deze pagina, het gebruik van onze ewktelecoms en na het lezen van deze pagina, betekent dat u onze Algemene- en bestelvoorwaarden accepteert.
Algemene- en bestelvoorwaarden van ewktelecom,  zijn van toepassing op de overeenkomsten welke zijn afgesloten, vanaf november 2006.
Op verzoek kunnen wij u een kopie van deze Algemene- en bestelvoorwaarden toezenden.
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
  
KLIK HIER om deze pagina te bewaren