GA TERUG NAAR DE WINKEL
Persoonlijke visie
12 jaar geleden riep de politiek: "minder regels en minder bureaucratie voor de zelfstandige ondernemer en ZZPer"
Vanaf 2005 is de wet koop op afstand 4x gewijzigd, de bedenktijd was 5 dagen, toen 7 dagen daarna 10 werkdagen en inmiddels is het 14 kalenderdagen
En het is heel spijtig om te constateren, maar een aantal consumenten probeert regelmatig de 14 dagen in hun voordeel op te rekken naar een langere periode
Nederland staat inmiddels bol van de wetten en regels en elk jaar veranderen wetten en regelgeving of komen er weer nieuwe regels bij.
Bij de overheden onderling, ontstaat er verschil interpretatie van de wetten en regelgeving en dit zorgt regelmatig voor onduidelijkheid.
Door de interpretatie van wetten en regels en iedere afdeling of hotemetoot er zijn eigen sausje over heen wil gieten,
is het voor ondernemers verrekte lastig of wordt het je door de zelfde overheden verrekte lastig gemaakt, om van alle regels op de hoogte blijven.
Ook een veel gehoorde kreet en een nieuw verdien model van onze overheid is de boete, meer boetes, hoge boetes en nog veel meer en vooral nog hogere boetes
Als ondernemer moet je tegenwoordig ook nog een jurist zijn om al de veranderingen nog bij te kunnen houden en dit zorgt voor veel administratieve druk
Het doel van deze regels lijkt te zijn, om het vrije ondernemerschap in Nederland te ontmoedigen of om boetes uit te delen, want boetes zijn het nieuwe verdien model van de overheid
Zodra de overheid zich gaat bemoeien met het vrije ondernemerschap, gaat het linksom of rechtsom altijd geld kosten. Dat is het begin van het einde ook voor u als de consument
want u als consument ziet in de winkelstraten en op internet alleen nog winkels met de zelfde naam en daardoor heeft u als consument steeds minder keuze voor de beste prijs.
Als consument zal u, in de vorm van hogere prijzen, de rekening gaan betalen en dan heeft u (weer) een reden om te mopperen op de ondernemers
want uw boodschappen en uw aankopen worden op dat moment veel duurder. Ondersteun daarom de zelfstandige ondernemers, de kruidenier, de slager of de bakker.
Met 2x keurmerken en HTTPS:// beveiliging certificaat
Algemene Voorwaarden voor Nederlandse thuis winkel keurmerken
de voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond
in het kader van de Coördinatie groep Zelfregulerings overleg (CZ) van de SER Sociaal- Economische Raad
uitsluitend van toepassing bij aankopen in onze webwinkels door consumenten / partikulieren
De voorwaarden treden in werking op de door consumentenbond genoemde datum
In de algemene voorwaarden staan een aantal basisregels voor de webwinkel en voor u als consument.
meer duidelijkheid en het voorkomen van misverstanden, nutteloze discussies of onnodig gemopper
wie zijn wij
 EWK Cederstraat219 2404VJ Alphen aan den Rijn Zuid-Holland Nederland
Telefoonnummer: 071-7110253 
Telefoon : 08.00 - 08.30 uur
Email adres: help{at}seniorentelefoonwinkel
KvK-nummer: 28107607
BTW-identificatienummer: NL001505125B95
Bankrekeningnummer (IBAN): NL16KNAB0256685673
 
Vanaf Juni 2014 zijn al onze product verpakking en/of dozen voorzien van een aankoop verzegeling
Artikel  1 - Definities
Artikel  2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel  3 - Toepasselijkheid
Artikel  4 - Het aanbod
Artikel  5 - De overeenkomst
Artikel  6 - Herroepingsrecht is 14 kalender dagen 
Artikel  7 - Verplichtingen van de consument tijdens de 14 kalender dagen bedenktijd
Artikel  8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten van herroeping
Artikel  9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Privacy bescherming over uw prive gegevens
Cookie beleid over cookies bij de koffie


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, 
digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, 
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, 
op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, 
en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor 
verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend 
of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. 
Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, 
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer 
zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument 
op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen 
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
 toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. 
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, 
diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding 
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging 
van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. 
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, 
alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. 
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren 
of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, 
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, 
aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
BEKIJK DE VIDEO REPORTAGE
webshops worden niet blij als u een product terug zend
van elke 25,00 verkoopprijs
gaat er maar
3,83 netto winst in onze portomonnee
kosten van uw retour zending is minimaal 15,00
uw retour van 25,00 zorgt voor een verlies van 39,83
Onderzoek in februari 2019, Nederlanders zijn een uniek volk met terug sturen.
Vanaf 2017 zien webwinkels een explosieve toename van retour zendingen
Grote bedrijven hebben een verlies van 15 miljoen omdat u 40% van uw aankoop terug zend
De bestelauto moet 4x heen en weer rijden dat kost brandstof en belast ons milieu met CO2,
inpakmateriaal, extra arbeid, loonkosten, belasting terug vragen, de boekhouder, de bankkosten
retour product van 25,00 is onverkoopbaar en gaat de container in
Allemaal extra kosten voor uw retour van 25,00
Op deze manier bent u als consument, heel goed bezig
u gaat mopperen dat prijzen omhoog gaan, terwijl u zelf de oorzaak bent

kosten voor uw retour gedrag gaat u uiteindelijke zelf betalen
Minder winkels, minder concurrentie en de verkoopprijzen gaan omhoog
webshops onderzoeken de mogelijkheid om klanten op een zwartelijst te zetten
Dit is een reportage van: Jan Eikelboom & Yfke Nijland. Lees ook artikel: https://nos.nl/l/2270363
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd binnen 14 dagen 
zonder opgave van redenen ontbinden. 
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, 
die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, 
of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 
De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, 
een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: 
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, 
of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager
 is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 
De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, 
maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd 
bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht 
of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,
 loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, 
overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt 
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop 
de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd en waardevermindering
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. 
Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, 
de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product 
die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten
 van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping 
of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, 
of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. 
De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, 
en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen 
f als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, 
water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, 
is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, 
vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, 
die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt of
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, 
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. 
Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen 
of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. 
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, 
hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, 
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer 
geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, 
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk 
aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, 
digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum 
of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een 
individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen,
 en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, 
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt 
en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, 
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst 
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen 
die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is t
ekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze 
aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
 tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten 
en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
 tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging 
aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, 
te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels
 en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, 
te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe 
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, 
mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften 
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, 
als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde 
duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, 
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) 
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten 
hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, 
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, 
of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, 
vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. 
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), 
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument 
een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, 
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 
10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 
5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. 
De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, 
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst 
en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 
Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument 
zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke 
manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 Wijzigingen Algemene Voorwaarden 
1. Ondernemer kan deze algemene voorwaarden niet eenzijdig wijzigen maar uitsluitend in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, 
dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
       
Om de papier fabriek aan het werk te houden download hier het model formulier voor uw herroeping
 
om gemopper en discussie te voorkomen
hieronder staan links naar publieke informatie
HET DOOR U TERUG GEZONDEN PRODUCT MOET DOOR DE VERKOPER
WEER ALS NIEUW PRODUCT VERKOOPBAAR ZIJN AAN EEN ANDERE KLANT
u kunt zelf voorkomen dat er waardevermindering wordt toegepast want wij vragen alleen om uw medewerking
want u zou het zelf toch ook niet leuk vinden om een open gescheurde of stinkende doos te ontvangen
Retourneren van alle producten die vallen onder de W.W.M.
dan is er voor consument koper en ten alle tijde verplichting tot het overleggen een kopie van uw geldig legitimatie.
U zend zelf het product naar ons terug u betaal het Postnl tarief 6,95 - 13,95
Onze koerier komt product bij u afhalen dit kost u 15,95
KLIK HIER Consumentenbond over de waardevermindering
KLIK HIER over de kosten berekening voor het terug zenden
KLIK HIER consuwijzer het product niet in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
KLIK HIER waardevermindering conform het Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER waardevermindering conform de Wet Kopen op Afstand onder punt 2.2 A
KLIK HIER informatie voor consumenten bij de SER Sociaal Economische Raad
Om de papier fabriek aan het werk te houden hier het model formulier voor herroeping
Zo mag het niet Zo moet het wel
PRIVACY BESCHERMING
Uw gegevens delen we alleen met andere partijen als dit echt nodig is voor het afronden van onze dienstverlening. Het gaat dan om de volgende partijen: bezorgpartners, leveranciers en/of reparateurs, onze betaalpartners of IT-dienstverleners. De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om een dienst te leveren namens ons. Behalve als de partners zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en het beschermen van uw gegevens. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur- met betaal- en bestelgegevens 7 jaren bewaren. Echter, dit proberen we zoveel mogelijk anoniem te doen met uw klantnummer + merknaam + serienummer
welke gegevens willen wij van u weten en met wie delen wij uw gegevens en waarom
dit hele verhaal moeten we van de overheid de "juridische gronden" of "gerechtvaardigd belang" noemen
omdat u vandaag uw eigen computer heeft aangezet en u zelf op internet mag rondkijken om een product te mogen kopen
tijdens uw bestelling
tijdens het bezorgen
uw retour zending
uw reparatie
uw contact met onze klantbeleving
uw bezoek aan onze website
 
Inloggen u hoeft NOOIT in te loggen u koopt bij ons als GAST
Voorletters is niet verplicht maar het staat wel netjes op het bezorg etiket
Achternaam is niet verplicht maar het jijen of jouwen doen wij niet en zonder een naam, dan is het bezorgen erg lastig
Adres + woonplaats Onze bezorger is geen helderziende en zonder adres en postcode gegevens, dan komt uw bestelling nooit bij u aan
Telefoonnummer is niet verplicht maar wel handig als er echt iets helemaal mis gaat en wij snel moeten handelen
Betaal informatie Betalen dan maken wij gebruik van een beveiligde HTTPS:// betaalomgeving. Wanneer u met iDeal of overboeking betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om vervolgens uw betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen. Bankrekeningnummer hebben we ook nodig wanneer u centjes terug wil ontvangen.
Uw email adres U ontvang een BEVESTIGING van uw bestelling en een KASSABON met daarin de producten welke u heeft gekocht.
Email wordt ook gebruikt voor reacties van en naar de klantbeleving of voor antwoorden op al uw vragen.
Klantbeleving Uw email wordt ook gebruikt voor reacties van en naar onze klantbeleving en voor antwoorden op al uw vragen.
Nieuwsbrieven wij versturen geen nieuwsbrieven, ongevraagde of reklame email is de grootste ergernis bij consumenten
Aanbiedingen na uw aankoop dan hoort u nooit meer van ons, tot u weer een nieuwe aankoop bij ons doet
Fraude + ip Soms moeten we klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Bij fraude
en om te controleren of u bent wie u zegt dat u bent. In uitzonderlijke gevallen of ernstig verdachte situaties dan moeten we uw gegevens delen met/aan overheidsdiensten. Daar houden wij niet van en ons dringend verzoek, hou het netjes.
Garantie afhandeling
gedurende 24 maanden en alleen voor de garantie afhandeling
van uw aankoop bewaren wij de hiernaast getoonde gegevens
Wij noteren altijd het serienummer van elk product
Bij garantie aanvraag, dan controleren wij altijd deze gegevens
deze gegevens worden indien mogelijk anoniem opgeslagen
zoals op het voorbeeld rechts, is te zien
uw klantnummer 1876543
product serienummer ABCDX - 098765
merknaam FYS
product type nummer 5100
aankoop datum 01 - 01 - 2005
Wij willen uw persoonlijke gegevens niet bewaren, wat moeten wij er mee?
De meeste gegevens worden na de bedenktijd en uiterlijk na 6 maanden weggegooid in
Grote bedrijven als google of bol.com die volgen u en zijn op jacht naar uw persoonsgegevens

Heeft u nog vragen of heeft u klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy?
Dan kan u schriftelijk middels een brief sturen naar onderstaande adres
Ewk
Postbus 753
2400 AT
Alphen a/d Rijn
Nederland
 
U wil privacy ? u wil veiligheid ? u wil geen virus ? verlaat microsoft Windows en ga over Linux Mint
 
Bescherm uw privacy met deze zoekmachines
Bescherm uw privacy stop dan met berichten op  
 
COOKIES BIJ DE KOFFIE ( de cookie hype )
Indien u GEEN gebruik heeft gemaakt van het winkelmandje, krijgt u GEEN cookie bij de koffie
Om de bestelling van het product in uw brouwser te kunnen onthouden, gebruikt het winkelmandje een tijdelijk cookie bestandje
Dit cookie bestandje is strikt noodzakelijk voor de dienst en functioneren van het winkelmandje
In het tijdeljke cookie bestandje van het winkelmandje staat alleen de product informatie
Na de voltooing van uw bestelling wordt de product informatie in het tijdelijke cookie bestandje, automatisch uit uw brouwser gewist.
cookie van het winkelmandje daarin staat de volgende informatie
Naam van onze shop waar u heeft besteld
Beveiliging sleutel HTTPS:// sc_is_visitor_unique
beveiliging __cfduid
SLnewsessie
NumberOrdered = Order.1
aantal + naam van product + prijs van product
Het cookie bestandje wordt  BESLIST NIET gebruikt voor het weergeven van reklame banners of het tonen van aktie aanbiedingen.
Uw persoonlijke en uw adres gegevens worden
 BESLIST NIET  in een cookie bestandje opgeslagen.
wij gebruiken
GEEN volg cookie
GEEN reklame banner cookie
GEEN aktie aanbieding cookie
GEEN koekies bij de koffie
NIET aan derde verstrekt
Indien u geen gebruik heeft gemaakt van het winkelmandje wordt er GEEN cookie geplaatst
Na de kromme kom-kommers, houdt Brussel zich nu ook bezig met cookies, geen cookies bij de koffie maar cookies in uw brouwser
 
 
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
IN JIP EN JANNEKE TAAL
    Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Consument koper zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer,
    heeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende tenminste veertien (14) kalenderdagen.
    Deze termijn gaat in op de dag ontvangst van het product door of namens de consument koper.
2. Tijdens deze termijn zal de consument koper uiterst zorgvuldig omgaan met het product en ook met de verpakking waarin het product is geleverd.
    Consument koper mag het product alleen bekijken en zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of consument koper
   het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen
3. Consument koper kan alleen en daadwerkelijk gebruik maken van zijn bedenktijd, indien de betreffende goederen niet gebruikt zijn, compleet zijn en onbeschadigd zijn,
    in de originele of met de complete originele verpakking er bij en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Wanneer de consument koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de  ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Op het retourformulier
    controleren wij het serienummer, identificatienummer of steutelnummer van uw product.
    Op de datum dat consument koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument koper het product binnen veertien (14) kalenderdagen naar ondernemer retour te sturen.
    De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
5. Bedenktijd is ook mogelijk indien de goederen niet meer compleet en/of beschadigd zijn, maar als dan zal consument koper aan ondernemer in redelijkheid en billijkheid
    voor de schade en/of het niet meer compleet zijn van het product, door consument koper een bedrag moeten worden vergoed c.q. in mindering gebracht op de restitutie.
6. Consument koper dient ondernemer na de bedenktijd en bij een gebleken gebrek of onjuist geleverd product eerst en binnen een redelijke termijn de gelegenheid te geven om als nog het juiste of een vervangend product te leveren.
6. Consument koper dient het product, indien in redelijkheid mogelijk is, terug te verpakken op de manier zoals consument koper het product van de
    ondernemer heeft ontvangen en
als consument heeft betaald dan wordt het product zijn eigendom,
    indien consument nog niet heeft betaald is en blijft het product eigendom van ondernemer
7. Als algemene richtlijn voor het begrip redelijkheid en billijkheid hanteren ondernemer, dat het product door de ondernemer weer als nieuw verkoopbaar moet zijn.
     Kosten in geval van bedenktijd
Indien de consument koper gebruik maakt van de bedenktijd, wat zijn dan de kosten voor retour zenden
- retour terug sturen door consument koper u betaal dan het POSTNL TARIEF 6,95 - 13,95 en de verzendkosten moet u zelf betalen.
- retour afhalen door onze koerier met verzekerd vervoer u betaal dan 15,95 en deze zijn voor rekening van consument koper.
Indien de consument koper een bedrag betaald heeft en pas nadat de terug zending van het product bij de ondernemer is ontvangen, zal de ondernemer zo spoedig mogelijk, het aankoop bedrag terug betalen.
Indien het product niet meer als nieuw verkoopbaar is, dan wordt er een waardevermindering toegepast.
     Waardevermindering
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De verkoper mag uw beroep op de bedenktijd niet weigeren. Maar wanneer consument koper het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of consument koper het product wil behouden, dan is consument koper wel aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
Bijvoorbeeld: u koopt een fondueset en vervolgens gaat u deze testen of gebruiken om een groot en gezellig familie diner te organiseren
De consument koper is dan aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
Vanaf januari 2015 mag de verkoper u na redelijkheid en billijkheid, kosten in rekening of in mindering brengen. Het is een vorm van fatsoen en in uw eigen belang, dat u het product volledig compleet en in nieuwstaat retour zend. Het product welke u terug stuurt naar de verkoper, moet door de verkoper weer als nieuw verkoopbaar zijn.
KLIK HIER Consuwijzer Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER consuwijzer mag u het product in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
KLIK HIER waardevermindering conform het Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
KLIK HIER waardevermindering conform een Nederlands keurmerk Wet Kopen op Afstand onder punt 2.2 A
wetten en regels veranderen snel voor actuele informatie
klik op de onderstaande link voor inzage meest recente informatie over de Wet kopen op afstand
klik mag u het product in gebruik nemen tijdens de bedenktermijn
klik Consuwijzer Wet Kopen op Afstand
klik Europees Consumenten Centrum Wet Kopen op Afstand
klik Nederlands keurmerk Wet Kopen op Afstand
 
 
EWK TELECOM.NL Telecom
    Algemene installatie- montage- en leveringsvoorwaarden
aankoop door bedrijven, BV, NV, instellingen, maatschap, VOF, klusser, ZZP, zelfstandigen of niet natuurljk persoon
    Artikel 1 - Toepasselijkheid en Definities
    Artikel 2 - Identiteit
    Artikel 3 - Algemene voorwaarden
    Artikel 4 - Het aanbod
    Artikel 5 - Uw Bedenktijd
    Artikel 6 - Voorwaarden tijdens uw bedenktijd
    Artikel 7 - Totstandkoming van de overeenkomst ( aankoop op proef )
    Artikel 8 - De prijs
    Artikel 9 - Conformiteit
    Artikel 10 - Annuleren en Retour
    Artikel 11 - Schademeldingen en Reclame
    Artikel 12 - Eigendomsrecht
    Artikel 13 - De Garantie
    Artikel 14 - De bestelling
    Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling
    Artikel 16 - Duur transacties
    Artikel 17 - De betaling
    Artikel 18 - Persoongegevens en Privacy
    Artikel 19 - Overmacht en Calamiteiten
    Artikel 20 - Diensten en installatie
    Artikel 21 - Geschillen of Klachten
    Artikel 22 - Disclaimer en Copyrights
    Artikel 23 - Omgangsvormen en Communicatie
    Artikel 24 - Wijzigingen en Informatie

    Artikel 1 - Toepasselijkheid en Definities
1.1 Verkoop op afstand: een door de ewktelecom of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.2 De overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
1.3 Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
1.4 Het bedrijf: ewktelecom of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van EWK-Telecom dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand. Niet als bedrijf in deze zin wordt beschouwd degene die zich bezighoudt met de verkoop op afstand van verzekeringen;
1.5 De consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
1.6 Het aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals ewktelecom die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
1.7 De prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
1.8 Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument koper gebruik kan maken van zijn bedenktijd;
1.9 Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
    Artikel 2- Identiteit
2.1 ewk-telecom
cederstraat219
2404vj alphen a/d rijn
Kamer van koophandel Rijnland : 281076070000
BTW registratienummer : NL11.69.90.120.B01
Postbank ING : 945 35 37
Correspondentie adres :
EWK Telecom
Postbus 753
2400AT
Alphen a/d Rijn
Telefoon : 071-711 02 53 werkdagen 10.00 - 12.00 uur
2.2 Handelend onder de domeinnaam(en): ewktelecom.nl, telefoonsvoorsenioren.nl, zorgvoorsenioren.nl, gsmvoorsenioren.nl, alarmvoorsenioren.nl, skypetelefoonwinkel.nl, decttelefoonwinkel.nl, voiptelefoonwinkel, motorfietsalarm.nl, motorfietsshop
    Artikel 3 - Algemene voorwaarden
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen ewktelecom en consument koper, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
3.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
3.3 Door het gebruik van de ewktelecom en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de ewktelecom pagina.
    Artikel 4 - Het aanbod
4.1 De aangeboden goederen en/of diensten zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciŽle oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
4.2 Elk aanbod is onderhavig aan de algemene voorwaarden, afwijkingen hierop zullen duidelijk worden aangegeven bij de betreffende producten en/of diensten.
Alle aangeboden producten zijn voorzien van een Aankoop Advies en met behulp van het Aankoop Advies, kan consument koper beoordelen of het product geschikt is voor de consument koper welke de producten gaat gebruiken. Het Aankoop Advies is een bindend onderdeel van het aanbod en zoals vermeld in de algemene voorwaarden. Wij willen consument koper vriendelijk vragen om ons Aankoop Advies op te volgen. Bij het niet of niet volledig opvolgen dan wel niet nakomen van het Aankoop Advies, dan is de aankoop geheel voor en op risico van de consument koper.
    Artikel 5 - Bedenktijd
5.1 Bedrijven en instellingen kunnen geen enkel recht doen gelden op een bedenktijd, tenzij voor aankoop en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Tijdens de bedenktijd, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van de terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder bedenktijd verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de bedenktijd onverkort van toepassing zijn.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de bedenktijd - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 De consument koper kan de bedenktijd uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door ewktelecom bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
De Voorwaarden bedenktijd voor de bedenktijd staan in   Artikel 6.
    Artikel 6 - Voorwaarden voor de bedenktijd
6.1 Deze voorwaarden op de bedenktijd zijn naar alle redelijkheid opgesteld. De bedenktijd is er ter bescherming van de consument koper.
De voorwaarden waaraan door consument koper voldaan dient te worden om aanspraak te kunnen maken op de bedenktijd,
zijn er ter bescherming van ewktelecom en de door ewktelecom aangeboden producten.
6.2 De bedenktijd is uitsluitend en alleen bedoeld om de consument koper te beschermen tegen impulsieve aankopen.
- Bedenktijd is dus Niet bedoeld om producten uit te mogen testen.
- Bedenktijd is ook Niet bedoeld om te kunnen beoordelen of de gebruiks vriendelijkheid of de nuttigheid van het product
   aan de wensen van de consument koper voldoet.
-
   Indien consument koper gebruik wil maken van een Aankoop op Proef, dan staan de voorwaarden in   Artikel 7 lid 3.   
6.3 Een onder deze regeling geretourneerd product dient ongebruikt , volledig compleet en in de originele onbeschadigde verpakking terug gezonden te worden.
Alle origineel meegezonden documentatie en/of verpakking materialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Tijdens de afkoelings periode zal de consument koper uiterst zorgvuldig omgaan met het product en de bijbehorende verpakking. De consument koper zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dit nodig is om te kunnen beoordelen of consument koper het product wenst te behouden. Indien consument koper van zijn bedenktijd gebruik maakt, zal consument koper het product volledig compleet met alle mee-geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk is - in de originele staat en verpakking aan ewktelecom retourneren dit conform de door ewktelecom verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Restitutie van het aankoopbedrag is op basis van de staat waarin wij het product van u terug ontvangen.
Als een algemene richtlijn na redelijkheid en billijkheid hanteren wij hiervoor de onderstaande tabel.
6.4 Het product dient ook degelijk verpakt en bij voorkeur in een voldoende stevig doosje, terug gestuurd te worden.
6.5 HER-ROEPING bij retourzending behoort er gebruik gemaakt te worden van een verzekerde verzending.
De kosten van het terugzenden komen geheel voor rekening van de afzender.
6.6 Alleen wanneer er volledig aan de voorwaarden van Artikel 6 is voldaan, zal er een restitutie worden gedaan. De restitutie minus de gemaakte kosten voor de verzending zal z.s.m. worden uitgevoerd, doch uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen na retourontvangst van de goederen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde restitutie, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen worden verhaald op de afzender. Tevens is de consument koper € 5,00 aan administratiekosten / behandelingskosten verschuldigd aan ewktelecom.
6.7 Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van consument koper door ewktelecom voor consument koper worden besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument koper,  is ruiling niet mogelijk en op deze producten is de bedenktijd niet van toepassing.
6.8 Indien het product niet conform de voorwaarden van ewktelecom is ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van consument koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.
6.9 Is het product, de verpakking of de inhoud van de verpakking beschadigd of
zijn er gebruikerssporen aangebracht zoals het verbreken van de Aankoop verzegeling(en), dan kan product(en) niet meer worden terug gestuurd.
6.10 Is het product langer dan acht (8) kalenderdagen in uw bezit, dan kan het product(en) niet meer worden terug gestuurd.
6.11 Annuleren van de bestelling en als consument koper gebruik maakt van 24 uur Verzend Service, kunnen zonder kosten en binnen 24 uur bij ewktelecom en via het speciaal daarvoor beschikbaar gestelde email formulier, worden geannuleerd.
Indien consument koper de bestelling niet binnen de wettelijke termijn van acht (8) kalenderdagen heeft geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om consument koper de kosten voor opslag, reservering en portikosten in rekening te brengen.
6.12 Prepay of beltegoed kaarten vallen niet onder de bedenktijd en worden niet retour genomen er zal geen restitutie op deze producten plaats vinden.
Prepay of beltegoed kaarten, hiervoor wordt altijd en zonder uitzonderingen € 15,00 in mindering gebracht op de restitutie.
6.13 Indien het pakket door consument koper aan de deur wordt geweigerd of consument koper heeft het pakket niet op het postkantoor afgehaald.
Dan wordt het afgehandeld conform de Algemene voorwaarden zoals vermeld onder       Artikel 10 lid 13   
6.14 De volledige voorwaarden voor het verzenden van retouren, kunt u vinden onder       Artikel 10:  Verzenden en Retouren.   
    Artikel 7 -Totstandkoming van de overeenkomst
7.1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
7.2 Bij het van toepassing zijn van een afkoelingsperiode geldt het door de consument koper inroepen van de afkoelingsperiode als ontbindende voorwaarde.
7.3 Het staat ewktelecom vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen een koop op proef te bedingen en aan de afkoelingsperiode een opschortende werking toe te kennen.
Uitsluitend en alleen na een schriftelijke goedkeuring, geven ewktelecom de consument koper toestemming om gedurende een vooraf schriftelijk vastgelegde en volgens individueel afgesproken periode, onder door ewktelecom op het moment van de transactie te bepalen voorwaarden dan wel afspraken, een product te mogen testen ( een aankoop op proef ). Deze afspraken worden in een aparte overeenkomst en altijd schriftelijk Voor de aankoop tussen
ewktelecom en de consument koper vastgelegd en ook schriftelijke door ewktelecom bevestigt. Indien er geen schriftelijke overeenkomst tussen de consument koper en ewktelecom bestaat, is het niet mogelijk om producten te mogen testen, producten uit te proberen of koop op proef te bedingen. Op de lopende transactie(s), zijn standaard deze algemene voorwaarden van toepassing.
7.4 Indien de consument koper een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen terugbetaling plaatsvinden.
7.5 ewktelecom treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
7.6 ewktelecom kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. ewktelecom is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument koper behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.
7.7 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de consument koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door consument koper opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door ewktelecom herroepen worden in geval de consument koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal ewktelecom de consument koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
7.8 Consument koper en ewktelecom komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 7.1 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ewktelecom gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
7.9 Indien de consument koper voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde product naar de consument koper ten allen tijde voor de consument koper en tevens is de consument koper € 5,00 aan administratiekosten / behandelingskosten verschuldigd aan ewktelecom.
    Artikel 8 -De prijs
8.1 Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
8.2 Prijsverhogingen na de totstandkoming van een overeenkomst worden alleen tussentijds doorgevoerd wanneer de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. Daarbij heeft de consument koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
8.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
8.4 De consument koper is de prijs verschuldigd die ewktelecom in haar bevestiging conform Artikel 7.7 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ewktelecom worden gecorrigeerd.
    Artikel 9 - Conformiteit
9.1 ewktelecom staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids voorschriften.
    Artikel 10 - Verzenden en Retouren
10.1 Verzending van bestelde artikelen zullen uitsluitend plaatsvinden volgens de aangeboden dienst(en) zoals aangegeven in het transactieoverzicht, een overzicht van deze dienst(en) en de kosten hiervan kunt u alsmede vinden onder de kop “Verzenden en Retouren”.
10.2 Retour zendingen worden uitsluitend door ewktelecom geaccepteerd en in ontvangst genomen, wanneer de Retourzending vooraf en ook schriftelijk
via het RETOUR / REPARATIE formulier zijn aangemeld en wanneer er volledig is voldaan aan de voorwaarden van       Artikel 10:  Verzenden en Retouren.   
10.3 HER- ROEPING bij retourzendingen behoort er gebruik gemaakt te worden van een verzekerde verzending waarbij de dekking minimaal gelijk is aan de waarde van het product, met handtekening bij ontvangst. Tevens dient het product degelijk verpakt en bij voorkeur in een doosje, terug gestuurd te worden.
Het doosje moet duidelijk voorzien zijn van het RETOUR / REPARATIE nummer en ook duidelijk voorzien zijn van een afzender.
10.4 REPARATIE bij retourzendingen behoort er gebruik gemaakt te worden van een aangetekende verzending.
Tevens dient het product degelijk verpakt en bij voorkeur in een doosje, terug gestuurd te worden.
Het doosje moet duidelijk voorzien zijn van het REPARATIE nummer en ook duidelijk voorzien zijn van een afzender.
10.5
- De kosten van het terugzenden wegens aanspraak op de bedenktijd inzake de afkoelingsperiode,
zijn geheel op kosten van de consument koper.
- De kosten van het terugzenden wegens defect en/of garantie afhandeling en/of reparatie, zijn geheel op kosten van de consument koper.
- De kosten van het terugzenden wegens fouten in de adressering en/of weigering door de consument koper, zijn geheel op kosten van de consument koper.
- De kosten van het terugzenden wegens door consument koper gemaakte fout(en) in zijn bestelling, zijn geheel op kosten van de consument koper.
10.6 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd en in ontvangst genomen wanneer de zending vooraf en schriftelijk via een RETOUR formulier
bij ewktelecoms zijn aangemeld en wanneer er is voldaan aan de voorwaarden van   Artikel 10.
Nadat de consument koper van ewktelecom een RETOUR / REPARATIE nummer heeft ontvangen,
dient de retourzending zo snel als mogelijk doch binnen de bedenktermijn door ewktelecom te zijn ontvangen.
Alle kosten voor ewktelecoms die voortvloeiend uit het niet voldoen aan deze voorwaarden worden verhaalt op de afzender.
10.7 Indien het product niet conform de voorwaarden van ewktelecom is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van consument koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd.
10.8 Indien consument koper gebruikerssporen op de aan hem geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen en op dat moment vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd. Een onder deze regeling geretourneerd product dient ongebruikt , volledig compleet en in de originele onbeschadigde en met de nog verzegelde verpakking terug gezonden te worden.
Alle origineel meegezonden documentatie en/of verpakking materialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
Restitutie van het aankoopbedrag is op basis van de staat waarin wij het product van u terug ontvangen.
Als een algemene richtlijn na de redelijkheid en billijkheid hanteren wij hiervoor de onderstaande tabel.
10.9 De volgende producten kunnen Niet worden geretourneerd :
  - alle geleverde software producten of bijgeleverde software pakketten;
  - indien de waarde, de restwaarde of de aanschafprijs van het product lager is dan € 30,00, zijn de kosten hoger dan het restitutie bedrag;
  - boeken, tijdschriften, catalogi, CDís, DvDís en andere vormen van informatie dragers;
  - prepay belkaarten welke gedeeltelijk dan wel geheel ver- en/of gebruikt zijn;
  - Gebruikte / 2e handse / DEMO producten van of uit een Restant Partij, Speciale aanbieding, Afprijzing, Opruiming of eenmalige verlaagde Aktie prijs;
  - producten die van persoonlijke aard zijn zoals hoofdtelefoons, oordopjes, tasjes, draagkoortjes en persoonljke verzorging;
  - producten waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd of zijn aangemeld;
  - producten voorzien van een Aankoop-verzegeling of met een Garantiezegel en waarvan dit zegel door de consument koper is verbroken;
  - producten die als een zelfbouwpakket zijn geleverd en reeds geheel of gedeeltelijk door consument koper zijn gemonteerd;
  - producten die op verzoek van consument koper speciaal voor consument koper zijn besteld;
  - danwel producten welke op verzoek van consument koper naar zijn of haar wensen zijn vervaardigd of aangepast.
10.10 Na de aanvraag van een RETOUR nummer, is consument koper verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking of de installatie van de betreffende producten onverwijld en per direct te staken.
10.11 De consument koper is niet gerechtigd om de producten, zonder een geldig RETOUR nummer, naar ewktelecom terug te zenden. Ingeval consument koper een product zonder een geldig Retour nummer naar ewktelecom verzend, dan komen alle kosten welke aan de terugzending zijn verbonden, ten laste van de consument koper. ewktelecom is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de consument koper onder derden op te slaan.
10.12 Rembours zendingen, ongefrankeerde zendingen, zendingen zonder duidelijk leesbaar afzender of retour zendingen welke zonder aankondiging naar
ewktelecom zijn terug gezonden, worden zondermeer geweigerd en gaan altijd retour naar de afzender.
10.13 Indien het pakket door consument koper aan de deur wordt geweigerd of consument koper heeft het pakket niet op het postkantoor afgehaald.
Dan wordt door ewktelecom altijd de totale portikosten van de zending en de portikosten van retourzending + Ć5,00 voor de afhandelings kosten,
in mindering gebracht op het eventuele restitutie bedrag.
10.14 Indien consument koper niet voldoet of weigeren om te voldoen aan de voorwaarden van   Artikel 10, dan is consument koper Ä 5,00 administratiekosten / behandelingskosten verschuldigd aan ewktelecom. Alleen wanneer er volledig aan de voorwaarden van Artikel 10 is voldaan, zal er een restitutie worden gedaan. De restitutie minus de gemaakte kosten voor de verzending zal z.s.m. worden uitgevoerd, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na retourontvangst van de goederen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen leiden tot een verminderde restitutie, waarbij alle onkosten die gepaard zijn met deze afwijkingen zullen worden verhaald op de afzender.
10.15 Annuleren van de bestelling en als consument koper gebruik maakt van 24 uur Verzend Service, kunnen zonder kosten en binnen 24 uur bij ewktelecom en via het speciaal daarvoor beschikbaar gestelde email formulier, worden geannuleerd.
Indien consument koper de bestelling niet binnen de wettelijke termijn van acht (8) kalenderdagen heeft geannuleerd, zijn wij genoodzaakt om consument koper de kosten voor opslag, reservering en portikosten in rekening te brengen.
    Artikel 11 - Schademeldingen en Reclame
11.1 Pakketten met een zodanig beschadigde verpakking dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de inhoud ook schade heeft opgelopen, mogen en behoren geweigerd te worden tijdens het in ontvangst nemen. Controleer bij twijfel hierover de inhoud gezamenlijk met de bezorger.
11.2 De consument koper verplicht zich er toe de inhoudelijke van de verpakking direct te controleren en wanneer de inhoud is beschadigd, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moet consument koper dit uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk of via email aan ewktelecom worden gemeld.
11.3 De consument koper is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, moeten uiterlijk binnen acht (8) dagen na aankomst van de producten schriftelijk of via email aan ewktelecom worden gemeld.
Na het verstrijken van deze termijn, wordt ewktelecom geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat consument koper het product of de producten, in goede orde heeft ontvangen.
11.4 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en
uiterlijk binnen veertien (14) dagen van de producten schriftelijk of via email aan ewktelecom worden gemeld.
11.5 Na het ontdekken van enig gebrek of schade is consument koper verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking of de installatie van de betreffende producten onverwijld en per direct te staken.
    Artikel 12 - Eigendomsrecht
12.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van ewktelecom tot het gehele uitstaande bedrag m.b.t. de levering en de daarbij behorende kosten betaald zijn.
    Artikel 13 -De Garantie
13.1 In beginsel geldt voor geleverde producten de garantie termijn van twaalf (12) maanden en onder de voorwaarden zoals deze door de fabrikant, de distributeur of de leverancier van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient consument koper na ontdekken hiervan Per Direct en
uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen, ewktelecom schriftelijk in kennis te stellen. Een eventueel door ewktelecom als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument koper jegens ewktelecom kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
13.2 ewktelecom is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
ewktelecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
13.3 Onder de standaard garantie vallen gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricage fouten. Om consument koper een snelle garantie afhandeling aan te kunnen bieden, heeft ewktelecom afspraken gemaakt met zijn fabrikanten, de reparateur, een servicedienst, de beoordeling en de garantie afhandeling van het geleverde product(en) en als deze vallen binnen de garantie periode welke is afgegeven door de fabrikant van het product, deze garantie beoordeling en afhandeling wordt volledig verzorgt door de fabrikant, de reparateur, de servicedienst van het product(en). ewktelecom is geen partij bij de beoordeling en afhandeling van de reparatie en kan tevens geen invloed uitoefenen op de duur van de reparatie.
13.4

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er Geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
  - indien de waarde, de restwaarde of de aanschafprijs van het product lager is dan € 30,00;
  - indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  - indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
  - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ewktelecom of de fabrikant zijn verricht;
  - indien de originele factuur of aankoopnota niet kan worden overgelegd, deze is gewijzigd of deze onleesbaar is gemaakt;
  - indien het serienummer van het product niet overeenkomt met het door ewktelecom geregistreerde serienummer dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  - indien naam of factuurnummer niet overeenkomen met de bij ewktelecom geregistreerde gegevens dan wel is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  - indien gebreken ontstaan aan accessoires zoals kleine oordopjes of headsets, welke bij een (gsm) telefoon zijn meegeleverd;
  - indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand – of waterschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;

13.5   - indien door het gebruik een draadbreuk danwel breuk door extreme trekbelasting heeft plaats gevonden, hanteren ewktelecom en binnen dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum,
    de vervanging tegen kostprijs en exclusief de portikosten;
  - indien door het gebruik een defect aan stekkers/plugjes is ontstaan, hanteren ewktelecom en binnen dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum,
    de vervanging tegen kostprijs en exclusief de portikosten;
  - indien door het gebruik een gebrek of defect aan de adapter of acculader ontstaat, hanteren ewktelecom een omruil termijn van maximum dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum.
    Na de periode van dertig (30) dagen en tot maximum zestig (60) dagen vanaf de aankoop datum, is de vervanging van de adapter of acculader tegen de kostprijs en exclusief portikosten;
  - indien er een gebrek of defect aan de accu en of batterij ontstaat, hanteren ewktelecom een omruil termijn van maximum dertig (30) dagen vanaf de aankoop datum.
    Na de periode van dertig (30) dagen en tot maximum zestig (60) dagen vanaf de aankoop datum, is de vervanging van de accu tegen de kostprijs en exclusief de portikosten;
    Het is door de consument koper en na de aankoop datum, slechts (eenmalig) 1x mogelijk om gebruik te maken van de omruil regeling voor vervanging van de accu en/of acculader/adapter.
13.6 Voor het achterhalen van een defect aan het product of een onderdeel van het product, wordt altijd en Minimaal € 35,00 Onderzoek kosten in rekening gebracht.
Deze Onderzoek kosten zijn altijd voor rekening van de consument koper. ewktelecom streeft er naar hier van tevoren melding van te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de consument koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de consument koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de consument koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kosten opgave, dan kan consument koper haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoek kosten.
Wanneer de consument koper deze onderzoek kosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kosten begroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan ewktelecom.
13.7

Indien uw probleem wordt veroorzaakt door een bedien of door een gebruikers fout, berekenen wij altijd Minimaal € 30,00 voor de onderzoek kosten en daar bij komt de retour-portikosten naar uw adres.
Indien de reparatie conform de garantie voorwaarden, vervallen de onderzoek kosten.

13.8 De kosten van het terugzenden wegens defect en/of garantie afhandeling en/of reparatie, zijn geheel voor rekening dan wel op kosten van de consument koper.
    Artikel 14 - De bestelling
14.1 Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen ewktelecom en de consument koper anders is overeengekomen.
14.2 Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument koper naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument koper is toe te rekenen. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument koper ewktelecom hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument koper de goederen en bescheiden ter beschikking van ewktelecom houden. De consument koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
14.3 Als de klant gebruik wil maken van de 24 uur verzendservice, dan moet uw bestelling en ook uw betaling OP WERKDAGEN VOOR 15.00 uur op de bankrekening van ewktelecom zijn gestort. Na dat u van ons de email bevestiging heeft ontvangen, maakt u via internetbankieren het totaalbedrag naar onze rekening over. Via elektronisch betaling, wordt dit bedrag op onze rekening bijgeschreven en zorgen wij in samenwerking met TNT POST voor de snelle verzending naar het door u opgegeven adres.
14.4 Bestellingen of uw betalingen die NA 15.00 uur bij ons binnen komen, daarvan kunnen wij niet garanderen dat de bestelling nog die zelfde dag naar u wordt verzonden. Deze bestellingen vallen vanzelfsprekend niet meer onder de 24 uur verzendservice en worden dan verder als normale bestelling met een levertijd van minimaal twee (2) werkdagen afgehandeld.
    Artikel 15 - De uitvoering van de bestelling
15.1 ewktelecom zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
15.2 Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument koper dat het laatst aan ewktelecom kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
15.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ewktelecom geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, een bericht. De consument koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
15.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ewktelecom zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt aangeboden en wanneer de consument koper hier geen genoegen mee neemt, deze de bestelling kan annuleren.
15.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij ewktelecom, tenzij anders is overeengekomen.
    Artikel 16 - Duur transacties
16.1 De consument koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden.
16.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal één jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de opzegtermijn maximaal drie maanden bedragen.
    Artikel 17 - De betaling
17.1 De door de consument koper verschuldigde bedragen dienen doormiddel van een vooruitbetaling, binnen vijf (5) dagen te worden voldaan. In geval van een overeenkomst bij betaling op rekening, binnen veertien (14) dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden te worden voldaan, dan wel zoveel later als tussen ewktelecom en consument koper onderling is overeengekomen.
17.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
17.3 De consument koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan ewktelecom te melden.
17.4 In geval van wanbetaling van de consument koper heeft ewktelecom behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
17.5 In het geval dat met ewktelecom een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
17.6 Bij het niet of niet tijdige betaling door de consument koper is de consument koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
17.7 Ten laste van de consument koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ewktelecom, als gevolg van de niet nakoming door de consument koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
17.8 In geval van niet tijdige betaling is ewktelecom bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.
17.9 In geval dat de consument koper de verschuldigde bedragen niet binnen vijf (5) dagen en doormiddel van een vooruitbetaling tengunste van ewktelecom heeft voldaan, blijft de bestelling tot maximaal dertig (30) dagen voor de consument koper gereserveerd. Indien de consument koper de betaling tengunste van ewktelecom en na maximaal dertig (30) dagen niet heeft voldaan, gaat ewktelecom er gemakshalve van uit dat de consument koper geen belangstelling meer heeft in het product. De bestelling c.q. de overeenkomst wordt op dat moment en met onmiddellijke ingang door ewktelecom ontbonden.
    Artikel 18 - Persoonsgegevens
18.1 ewktelecom zal de gegevens van de consument koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
18.2 ewktelecom neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
18.3 Omdat alleen uw naam en adres gegevens wordt gebruikt, maakt ewktelecom voor haar winkelmandje op dit moment nog geen gebruik van SSL beveiligde verbinding.
    Artikel 19 - Overmacht of Calamiteit
19.1 In geval van overmacht is ewktelecom niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument koper na te komen.
ewktelecom is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
19.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer :
  - stakingen,
  - brand,
  - bedrijfsstoringen,
  - energiestoringen,
  - storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite,
  - niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,
  - het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning
  - extreme weers invloeden veroorzaakt door storm, sneeuw of overstromingen.
    Artikel 20 - Diensten en installatie
20.1 Dit artikel bevat specifieke bepalingen voor de door EWKTelecom te verrichten diensten en/of werkzaamheden voor of in opdracht van een/de opdrachtgever. Voor zover strijdig, heeft het gestelde in dit artikel voorrang boven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
20.2 De opdrachtgever zal aan EWKTelecom steeds wanneer de overeengekomen dienstverlening dit noodzakelijk maakt, tijdig toegang tot en de kosteloze beschikking over alle door EWKTelecom benodigde middelen en bij de opdrachtgever aanwezige faciliteiten, dienen te verschaffen.
20.3 Indien blijkt dat het verlenen van de diensten (deels) niet verricht kan worden ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige verplichting jegens EWKTelecom of anderszins aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheden dan zal de opdrachtgever de volledige kosten, berekend op basis van de op dat moment geldende tarieven van EWKTelecom, volledig dienen te vergoeden.
20.4 Indien de prijs op basis van na-calculatie wordt bepaald, mogen alle door EWKTelecom gemaakte uren bij het uitvoeren van de diensten, inclusief reisuren, in rekening worden gebracht met toevoeging van de gemaakte kosten voor materialen alsmede alle andere in redelijkheid door EWKTelecom gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de gevraagde diensten. Bij na-calculatie zal EWKTelecom de uren en kosten in de betreffende factuur apart en duidelijk specificeren.
20.5 Tenzij anders overeengekomen wordt de aanneemsom bij aanneming van het werk als volgt gefactureerd:
  - 30% bij het aangaan van de overeenkomst;
  - 50% bij de aanvang van de werkzaamheden;
  - 20% bij (eerste) oplevering van het resultaat van de aannemingswerkzaamheden of de eerdere ingebruikneming hiervan.
20.6 Indien de opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken aannemings werkzaamheden welke EWKTelecom op grond van de overeenkomst moet verrichten en EWKTelecom van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of worden uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat -met inachtneming van het volgende lid 20.7 afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was of is overeengekomen.
20.7 Indien EWKTelecom meent dat er van meerwerk sprake is, zal EWKTelecom de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin EWKTelecom al haar andere prestaties vallende onder de overeenkomst, zou kunnen voldoen. De opdrachtgever wordt geacht accoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden extra kosten en consequenties, tenzij de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na de bedoelde kennisgeving door EWKTelecom, schriftelijk bezwaar daartegen heeft aangetekend. EWKTelecom mag met de uitvoering van het meerwerk wachten totdat de opdrachtgever EWKTelecom daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.
    Artikel 21 - Geschillen of klachten
21.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar zijn op haar woonplaats heeft.
21.2 ewktelecom dient aan de consument koper de mogelijkheid te geven om schriftelijk een klacht in te dienen via email, fax of per post. ewktelecom dienen klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week in behandeling te nemen en binnen dertig (30) dagen tot een passende oplossing te komen met de consument koper. De periode van dertig (30) dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door ewktelecom.
21.3 Consument koper dienen schriftelijke met ewktelecom te communiceren. Het gecommuniceerde dient bewaard te worden voor eventuele geschillencommissie.
21.4 Bij het niet tot een oplossing komen met ewktelecom kan de consument koper een beroep doen op de geschillencommissie. De consument koper dient hiervoor de schriftelijke communicatie aangaande de klacht te beschikking te stellen. Zonder bovenstaande zal de geschillencommissie geen procedure starten.
21.5 Aanvragen van een geschillenprocedure dienen schriftelijk gedaan te worden door de consument koper. Maximaal 3 maanden na het indienen van de klacht bij ewktelecom dient de aanvraag binnen te zijn. Bij niet navolgen van het advies van de geschillencommissie kan een eventueel lidmaatschap en certificering van ewktelecom worden ingetrokken.
21.6 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. ewktelecom of de consument koper is te alle tijden gerechtigd een geschil voor te leggen bij bevoegde rechter.
21.7 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen ewktelecom en de consument koper op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Het artikel 6:254 lid 1 BW is niet van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
Door ewktelecom wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, nadrukkelijk uitgesloten.
21.8 ewktelecom dient in haar algemene voorwaarden kenbaar te maken welk recht van toepassing is. Bij het niet vermelden hiervan is de consument koper bepalend onder welke jurisdictie van de bevoegde rechter het geschil zal worden aangedragen.
    Artikel 22 - Disclaimer en © Copyright statement
22.1 Alle tekst informatie, foto's, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen die betrekking hebbende tot of op de producten en/of met betrekking hebbende op onze internet pagina vallen onder het © Copyright of eigendomsrecht van onze webmaster DW&Co en mogen zonder toestemming of medeweten niet worden overgenomen danwel niet worden gekopieerd.
22.2 Alle getoonde afbeeldingen worden door de fabrikant beschikbaar gesteld. Kleur of de uitvoering kan door fabrikant worden aangepast of verbeterd.
In de website getoonde afbeeldingen, illustraties en kleuren kunnen afwijken van het origineel.
De consument koper kan geen enkel recht doen gelden op verschillen in de kleur stelling of de uitvoering.
22.3 Bron vermeldingen of links geplaatst op andere pagina's, zijn alleen toegestaan na goedkeuring en/of schriftelijke toestemming van onze webmaster.
    Artikel 23 - Omgangsvormen
23.1 De medewerkers van ewktelecom hanteren tijdens de communicatie met de consument koper, correcte omgangsvormen. Wij vinden het bijzonder plezierig als consument koper en tijdens hem of haar communicatie, ook correcte omgangsvormen zal hanteren.
23.2 Indien de consument koper op een niet als normaal geaccepteerde danwel op een algemeen aanvaardbaar niveau communiceert danwel een medewerker van ewktelecom onheus bejegend, is dit voor ewktelecom een reden om op dat moment de communicatie met deze consument koper te beëindigen.
    Artikel 24 - Wijziging van deze voorwaarden
24.1 ewktelecom is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden en in haar website(s) aan te brengen. ewktelecom zal wijzigingen in haar algemene voorwaarden tijdig op haar website(s) publiceren.
 
Het gebruik van deze pagina, het gebruik van onze ewktelecoms en na het lezen van deze pagina, betekent dat u onze Algemene- en bestelvoorwaarden accepteert.
Algemene- en bestelvoorwaarden van ewktelecom,  zijn van toepassing op de overeenkomsten welke zijn afgesloten, vanaf november 2006.
Op verzoek kunnen wij u een kopie van deze Algemene- en bestelvoorwaarden toezenden.
KLIK HIER om deze pagina te bewaren
  
KLIK HIER om deze pagina te bewaren